[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ แจ้งผลการดำเนินการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 134 อัลบัมภาพ

No. 8741   ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน  
No. 8740   การประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  
No. 8663   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ประจำปี 2562  
No. 8589   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 8473   การตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 8440   ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 8237   แนวทางการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก แผนกปฐมวัย  
No. 8188   กิจกรรมส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 3,4,6  
No. 7703   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่2/2561  
No. 7683   จัดทำห้องสมุด แผนกปฐมวัย  
No. 7300   จัดทำพื้นห้องเรียนใหม่ แผนกปฐมวัย  
No. 7162   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  
No. 7073   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 8/2560  
No. 6841   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 5/2560  
No. 6831   ประชุมคณะกรรมการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน ปี 2560  
No. 6748   การประชุมครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คร้ัง 4/2560  
No. 6719   ประชุมหัวหน้าครูดูแลนักเรียนประจำหอพักในโรงเรียนครั้งที่ 3/2560  
No. 6681   รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ  
No. 6644   การประชุมครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คร้ัง 3/2560  
No. 6635   กิจกรรม "Monday Reading" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6