Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน ตึกเรยีนา เชลี
1 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน ตึกเรยีนา เชลี
1 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน ตึกเรยีนา เชลี
1 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน ตึกเรยีนา เชลี
1 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน ตึกเรยีนา เชลี
30 กันยายน 2565  ขั้นวางแผน ตึกเรยีนา เชลี
30 กันยายน 2565  ขั้นวางแผน ตึกเรยีนา เชลี
30 กันยายน 2565  ขั้นวางแผน ตึกเรยีนา เชลี
30 กันยายน 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน ตึกเรยีนา เชลี
30 กันยายน 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน ตึกเรยีนา เชลี
1 พฤศจิกายน 2565  ขั้นดำเนินการ ตึกเรยีนา เชลี
1 พฤศจิกายน 2565  ขั้นดำเนินการ ตึกเรยีนา เชลี
4 พฤศจิกายน 2565  ขั้นดำเนินการ ตึกเรยีนา เชลี
4 พฤศจิกายน 2565  ขั้นดำเนินการ ตึกเรยีนา เชลี
7 พฤศจิกายน 2565  ขั้นประเมิน ตึกเรยีนา เชลี
11 พฤศจิกายน 2565  สิ้นสุด ขั้นประเมิน ตึกเรยีนา เชลี
15 พฤศจิกายน 2565  สรุปผลการดำเนินงาน ตึกเรยีนา เชลี
15 พฤศจิกายน 2565  สรุปผลการดำเนินงาน ตึกเรยีนา เชลี
30 พฤศจิกายน 2565  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน ตึกเรยีนา เชลี
30 พฤศจิกายน 2565  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน ตึกเรยีนา เชลี