กำหนดการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2556

กิจกรรมงานอัสสัมชัญศรีราชาต้านยาเสพติด

สถานที่ Assumption College Sriracha

เวลา รายการ
08.30 - 15.40 กิจกรรมงานอัสสัมชัญศรีราชาต้านยาเสพติด

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ผู้รับผิดชอบ: ม.วธัญญู เกตุน้อย
ม.ปราศัย กลัดนิล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5. สนับสนุนให้มีการประกวดผลงาน ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม

1)  ร่วมกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2)  ร่วมกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครู  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และสมาคมศิษย์เก่าฯ

3)  สร้างเครือข่ายชมรมฯ สถานศึกษาและสถานประกอบการอื่น

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5. สนับสนุนให้มีการประกวดผลงาน ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม
- 5. สนับสนุนให้มีการประกวดผลงาน ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม (วันที่ 20 พ.ค. 2556)
- โรงเรียนเครือข่ายTO BE NUMBER ONE ร่วมการประเมิน (วันที่ 4 มิ.ย. 2556)
- กิจกรรมงานอัสสัมชัญศรีราชาต้านยาเสพติด (วันที่ 28 มิ.ย. 2556)

แผนงาน : -

โครงการ : โครงการ TO BE NUMBER ONE ACS CLUB


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep