กำหนดการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

2.2.1 จัดห้องสมุดให้มีบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

สถานที่ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.2.1 จัดห้องสมุดให้มีบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม


แผนงาน : จัดหาสื่อสารสนเทศและทรัพยากรสิ่งพิมพ์ เพื่อให้บริการด้านการอ่านและการค้นคว้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

         
  
Keep