กำหนดการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

2.1.1 สร้างคุณลักษณะนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว

สถานที่ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1.1 สร้างคุณลักษณะนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว


แผนงาน : จัดหาสื่อสารสนเทศและทรัพยากรสิ่งพิมพ์ เพื่อให้บริการด้านการอ่านและการค้นคว้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

     
  
Keep