Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 5003
ภราดา  ชำนาญ    เหล่ารักผล
4 กรกฎาคม 2560


             ขอต้อนรับบุคลากรทุกท่าน ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้วโรงเรียนอีกครั้ง ในปีการศึกษา 2560 โดยเฉพาะนักเรียนใหม่ที่เพิ่งมีโอกาสเข้ามาสัมผัสชีวิตในรั้วแดง-ขาวแห่งนี้ ร่วมกับเพื่อนๆ รุ่นพี่และรุ่นน้อง ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักเรียนในการตั้งใจศึกษา พัฒนาตนเอง และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้มากที่สุด

            โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ กิจกรรมและอาคารสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีการปรับตารางเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตของนักเรียนประจำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้ปกครองในช่วงระยะแรกของการปรับเปลี่ยน จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน เช่น เรื่องการปรับเวลาเรียนก็เพื่อให้ครูได้มีเวลาทำความรู้จักและอบรมนักเรียนมากขึ้น การปรับปรุงอาคารหอพักและการจัดให้นักเรียนประจำมาพักรวมกัน เพื่อแก้ไขสภาพอาคารหอพักเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเพราะการใช้งานหนักมาอย่างยาวนานและไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขได้ และเพื่อให้นักเรียนประจำมีอาคารที่พักที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีห้อง มีพื้นที่และมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการพัฒนานักเรียนประจำ รวมทั้งทำให้การบริหารจัดการด้านหอพักมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

         ในปีการศึกษา 2560 นี้ โรงเรียนยังคงมุ่งส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัยพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของคนอื่น รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เทคโนโลยี(โทรศัพท์มือถือ)ให้ถูกต้อง ฯลฯ  โดยเฉพาะการใช้ โทรศัพท์มือถือของนักเรียน ที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงมีนโยบายให้นักเรียนฝากโทรศัพท์ในช่วงเวลาทำการ เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิมุ่งมั่นในการเรียน และมีปฏิสัมพันธ์เพื่อนๆ ซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม อันจะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาสังคมประเทศชาติในอนาคตได้

           ขอขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง และเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขอแม่พระอัสสัมชัญอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ และประสบสิ่งที่ดีงามตลอดปีการศึกษา 2560ด้วยความปรารถนาดี


ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล


ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา