[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 326
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2019 ปี 7 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎมหาสารคาม 2545  ศศ.บ.  
2    โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 2539  ม.6  ประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐาน

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 งานประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ การเงิน 326
2557 งานประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ การเงิน 326
2556 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ 326
2555 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ 326
2554 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ 326
2553 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ 326
2552 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ 326
2551 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ 326
2550 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ 326
2549 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ 326
2548 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ 326
2547 งานบริหารทั่วไป ฝ่ายนักเรียนประจำ 326

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 การให้บริการต้อนรับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 08 พ.ย. 2548 0
2555 เยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด โรงพยาบาลอ่าวอุดม 29 พ.ย. 2548 0
2555 การปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 มี.ค. 2551 0
2555 การให้บริการ ONE STOP SERVICE สำนักงานเทศบาลศรีราชา 11 ส.ค. 2551 0
2555 การบริหารเมืองพัทยา เทศบาลเมืองพัทยา 14 พ.ย. 2553 0
- การให้บริการต้อนรับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
- เยี่ยมแม่และเด็ก โรงพยาบาลอ่าวอุดม
- การปฎิบัติงานฝ่ายธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
- การให้บริการ ONE STOP SERVICE สำนักงานเทศบาลศรีราชา
- การบริหารเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)