[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8-9 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6-7 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-3 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันแม็กส์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมฯ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561(ชั้นมัธยมศึกษา) 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันแม็กส์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมฯ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561(ชั้นประถมศึกษา) 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ฺB 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6A 11 มิถุนายน 2561
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 มิถุนายน 2561
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 11 มิถุนายน 2561
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของนักเรียนระดับปฐมวัย 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมมัธยมศึกษา 2018 11 มิถุนายน 2561
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศษสตร์ (แผนก MLP) 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3B 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3A 11 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 30 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายการฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ 18 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือสามัญและลูกเสือสมาัญรุ่นใหญ่ 18 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมค่ายผู้นำนักเรียน 18 พฤษภาคม 2561