[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้ารับรางวัล SEAMO Thailand 4 เมษายน 2561
  การเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ (Australian Mathematical Trust) 4 เมษายน 2561
  แจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างการปิดปลายภาคเรียนที่ 2-2560 8 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายหุ่นยนต์ไตรภาคี ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 6 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมค่าย บูรณาการ 6 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2018 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมปบมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วม"โครงการเรียนภาษาอังกฤษและศึกาาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม" 27 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย วาย ซี เอส ระดับชาติฯ 20 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศแคนาดา-อเมริกา 8 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนในโครงการ "จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม เพื่อเด็กยากไร้ที่อยู่ห่างไกล" 8 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศไต้หวั่น-ญี่ปุ่น 8 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 7 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Gifted) ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทย 7 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 7 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย "Music Camp" 7 กุมภาพันธ์ 2561
  แจ้งปฏิทินการวัดผลและประเมินผลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 7 กุมภาพันธ์ 2561
  การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560 28 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันงานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2017 (แข่งขันการโยนไข่ไม่แตก) 21 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันงานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2017 (การแข่งขัน Social Studies Genius) 21 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันงานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2017 21 พฤศจิกายน 2560
  งานมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล อัสสัมชัญศรีราชา รักษ์ธรรมชาติ ร่วมต้านยาเสพติด 21 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 พฤศจิกายน 2560
  ศึกษาต่อม.4 ปีการศึกษา2561 6 พฤศจิกายน 2560
  ศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา2561 6 พฤศจิกายน 2560
  แจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างการปิดปลายภาคเรียนที่ 1-2560 29 กันยายน 2560
  ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมวันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 29 กันยายน 2560
  เชิญผู้ปกครองสมัครบัตรเครดิต CGA 29 กันยายน 2560
  การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 กันยายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 6 กันยายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม” 6 กันยายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “เรื่องของโอ่ง เรื่องของเสือ ก้าวตามรอยเท้าพ่อ” 6 กันยายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “ธรรมชาติศึกษากาญจนบุรี” 6 กันยายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “คณิตศาสตร์ MLP” 6 กันยายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “STEM CAMP” 6 กันยายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “History line. By social camp. H-I-S-C” 6 กันยายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “English Camp” 6 กันยายน 2560
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รับนักเรียนใหม่ “ACS OPEN HOUSE 2017” 18 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 10 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษา ชั้น ป1B 10 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษา ชั้น ป1A 10 สิงหาคม 2560
  การแสดงผลงานนักเรียน MLP English Talent Show ปีการศึกษา 2560 26 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 26 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 26 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 26 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 25 กรกฎาคม 2560
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 5 กรกฎาคม 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ACS Swimming Championship ครั้งที่ 1 16 มิถุนายน 2560
  ขออนุญาตพาลูกเสือฝึกอบรมนายหมู่/รองนายหมู่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 16 มิถุนายน 2560
  ประชาสัมพันธ์การใช้โทรศัพท์มือถือและ/หรือเครื่องมือสื่อสารในสถานศึกษา 12 มิถุนายน 2560
  จดหมายเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่แทรกชั้นระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 30 พฤษภาคม 2560