[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพาลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม "DAY CAMP" 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพาลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม "DAY CAMP" 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพาลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "DAY CAMP" 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันหมากล้อม HARBOR GO EASTERN CHAMPIONSHIP 2018 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 16 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนร่วมฝึกซ้อมและแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 16 18 ตุลาคม 2561
  แจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างการปิดปลายภาคเรียนที่ 1/2561 18 ตุลาคม 2561
  ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม "วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2561" 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขัน Make x STEM Bot Challenge 2018 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุฐาตให้นักเรียนเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 กันยายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมประกวดวาดภาพระบายสีปีที่ 3 แคมเปญ "มาสเตอร์อาร์ต มาสเตอร์ซีรีย์" 26 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมงาน Workshop graffiti 26 กรกฎาคม 2561
  การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติในระดับอาเซียน รายการ "SEAMO-Southeast Aasian Mathematical Olympiad 2018" 26 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ สู่การมีอาชีพที่ยั่งยืน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5B 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5A 13 กรกฎาคม 2561
  ขอนุญาตตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันหมากล้อม นักเรียน นักศึกษา ภายในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันหมากล้อม นักเรียน นักศึกษา ภายในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลัก 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปค่ายวิทยาศาสตร์ (One Day Science Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 กรกฎาคม 2561
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชมการแสดงหุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์) และการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร ปี 2561" 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาและทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมค่ายแสวงหา ครั้งที่ 22 13 กรกฎาคม 2561
  ขอจัดสรรเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2561 29 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8-9 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6-7 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-3 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันแม็กส์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมฯ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561(ชั้นมัธยมศึกษา) 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันแม็กส์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมฯ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561(ชั้นประถมศึกษา) 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ฺB 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6A 11 มิถุนายน 2561
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 มิถุนายน 2561
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 11 มิถุนายน 2561
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของนักเรียนระดับปฐมวัย 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมมัธยมศึกษา 2018 11 มิถุนายน 2561
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศษสตร์ (แผนก MLP) 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3B 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3A 11 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 30 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายการฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ 18 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือสามัญและลูกเสือสมาัญรุ่นใหญ่ 18 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมค่ายผู้นำนักเรียน 18 พฤษภาคม 2561