Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -
รายการกำหนดการของขั้นตอน
- โครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระฯศิลปะ (วันที่ 0 543)
- สำรวจอัตรากำลัง (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 1.1 ประชุมวางแผน (วันที่ 0 543)
- กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานด้านงบประมาณทั้ง 22 ข้อ ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาตามแผนปฎิบัติการประจำปี (วันที่ 0 543)
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานด้านงบประมาณทั้ง22 ข้อพร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรค การทำงานเพื่อนำผลมาประเมินปรับปรุงและพัฒนางาน (วันที่ 0 543)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้ง (วันที่ 0 543)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- 2.3 - ดำเนินการฝึกทักษะ (วันที่ 0 543)
- 2.4 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 0 543)
- 2.5 จัดแข่งขันในงานวันวิชาการของโรงเรียน (วันที่ 0 543)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- จัดทำรายการขอซื้อ เสนอขออนุมัติจากผู้อำนวยการ (วันที่ 0 543)
- ประสานงานกับงานจัดซื้อ เพื่อขออนุมัติการใช้งบประมาณ ติดตามตรวจเช็คและบันทึกผลการจัดทำป้ายบอทาง (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน (วันที่ 0 543)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (วันที่ 0 543)
- ประเมินผล/สรุปผล (วันที่ 0 543)
- รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน (วันที่ 0 543)
- สำรวจอุปกรณ์เพิ่มเติมทดแทนของชำรุดและสิ่ง ที่ต้องปรับปรุงค่ายลูกเสือ (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมทดแทนของ ชำรุดและปรับปรุงค่ายลูกเสือ (วันที่ 0 543)
- ประเมินผล/สรุปผล (วันที่ 0 543)
- รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน (วันที่ 0 543)
- ประชาสัมพันธ์กรเข้าค่ายกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 0 543)
- ดำเนินกิจกรรมส่งกองลูกเสือเข้าค่ายกับหน่วย งานภายนอก (วันที่ 0 543)
- ประเมินผล/สรุปผล (วันที่ 0 543)
- รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน (วันที่ 0 543)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 0 543)
- ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายอบรมนายหมู่และ รองนายหมู่ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ (วันที่ 0 543)
- ประเมินผล/สรุปผล (วันที่ 0 543)
- รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน (วันที่ 0 543)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายรับทราบ (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการรับสมัครและทดสอบ (วันที่ 0 543)
- ประเมินผล/สรุปผล (วันที่ 0 543)
- รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- ลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 (วันที่ 0 543)
- ลูกเสือสามัญ ป.4-ป.6 (วันที่ 0 543)
- ลูกเสือมามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3 (วันที่ 0 543)
- ลูกเสือวิสามัญ ม.4-ม.5 (วันที่ 0 543)
- ลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 0 543)
- 1.1ครูแนะแนวประชุมคัดเลือกสถาบันจัดทดสอบอาจจะเป็นชมรมบัณฑิตแนะแนวหรือสถาบันศาสตร์ เลือกสถาบันสถาบันหนึ่งโดยประสานงานกับฝ่ายวิชาการ (วันที่ 0 543)
- 1.1 ประชุมวางแผนโครงการ (วันที่ 0 543)
- 2.1 ดำเนินโครงการ (วันที่ 0 543)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 0 543)
- 3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 3. ขั้นติดตามประเมินผล (วันที่ 0 543)
- ลำดับ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 1 ขั้นวางแผน งานวิจัยและพัฒนา 1.1 ทบทวนผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของปีที่ มิ.ย. 58 - ผ่านมาและนำมาวางแผนการดำเนินงาน 1.2 ติดต่อ/ประสานงานกับนักวิจัยภายนอกเพื่อ ประเมิน มิ.ย. 58 - ผลงานวิจัยของครูผู้สอนและครูสนับสนุนการเรียนการสอน 2 ขั้นดำเนินการ 2.1 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา/แต่งตั้ง คณะ กรรมการฯ มิ.ย. 58 - 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนและครูสนับสนุน การเรียน มิ.ย. 58 - การสอนทราบถึงแนวปฏิบัติในการจัดทำงานวิจัยในชั้น เรียนและเพื่อพัฒนางาน 2.3 ประชุม/ชี้แจง/ใหัความรู้กับครูผู้สอนและครู สนับสนุน มิ.ย.-ก.ค. 58 - การเรียนการสอนในการทำวิจัย 2.4 เก็บรวบรวมผลการจัดทำงานวิจัยของครูผู้สอน ตามปฏิทิน 80,000 และครูสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อนำส่งให้นักวิจัย ภายนอกตรวจสอบ 2.5 ประสานการให้บริการกับผู้ขออนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียน มิ.ย. 58 – เม.ย.59 - 3. ขั้นประเมิน 3.1 ดำเนินการประสานผู้เกี่ยวข้องคัดสรรงานวิจัยเพื่อ ต.ค. 58 - พ.ค. 59 - นำส่งประกวดตามระเบียบมูลนิธิฯ ว่าด้วยการให้รางวัล ผลงานวิจัยฯ 3.2 สรุปผลโครงการส่งเสริมงานวิจัยฯ มี.ค.59 - (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน 1.1 ทบทวนผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของปีที่ ผ่านมาและนำมาวางแผนการดำเนินงาน 1.2 ติดต่อ/ประสานงานกับนักวิจัยภายนอกเพื่อ ประเมิน ผลงานวิจัยของครูผู้สอนและครูสนับสนุนการเรียนการสอน ขั้นดำเนินการ 2.1 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา/แต่งตั้ง คณะ กรรมการฯ 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนและครูสนับสนุน การเรียน การสอนทราบถึงแนวปฏิบัติในการจัดทำงานวิจัยในชั้น เรียนและเพื่อพัฒนางาน 2.3 ประชุม/ชี้แจง/ใหัความรู้กับครูผู้สอนและครู สนับสนุน การเรียนการสอนในการทำวิจัย 2.4 เก็บรวบรวมผลการจัดทำงานวิจัยของครูผู้สอน และครูสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อนำส่งให้นักวิจัย ภายนอกตรวจสอบ 2.5 ประสานการให้บริการกับผู้ขออนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียน ขั้นประเมิน 3.1 ดำเนินการประสานผู้เกี่ยวข้องคัดสรรงานวิจัยเพื่อ นำส่งประกวดตามระเบียบมูลนิธิฯ ว่าด้วยการให้รางวัล ผลงานวิจัยฯ 3.2 สรุปผลโครงการส่งเสริมงานวิจัยฯ (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน 1.1 ทบทวนผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของปีที่ ผ่านมาและนำมาวางแผนการดำเนินงาน 1.2 ติดต่อ/ประสานงานกับนักวิจัยภายนอกเพื่อ ประเมิน ผลงานวิจัยของครูผู้สอนและครูสนับสนุนการเรียนการสอน ขั้นดำเนินการ 2.1 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา/แต่งตั้ง คณะ กรรมการฯ 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนและครูสนับสนุน การเรียน การสอนทราบถึงแนวปฏิบัติในการจัดทำงานวิจัยในชั้น เรียนและเพื่อพัฒนางาน 2.3 ประชุม/ชี้แจง/ใหัความรู้กับครูผู้สอนและครู สนับสนุน การเรียนการสอนในการทำวิจัย 2.4 เก็บรวบรวมผลการจัดทำงานวิจัยของครูผู้สอน และครูสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อนำส่งให้นักวิจัย ภายนอกตรวจสอบ 2.5 ประสานการให้บริการกับผู้ขออนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียน ขั้นประเมิน 3.1 ดำเนินการประสานผู้เกี่ยวข้องคัดสรรงานวิจัยเพื่อ นำส่งประกวดตามระเบียบมูลนิธิฯ ว่าด้วยการให้รางวัล ผลงานวิจัยฯ 3.2 สรุปผลโครงการส่งเสริมงานวิจัยฯ (วันที่ 0 543)
- 3. ขั้นติดตามประเมินผล (วันที่ 0 543)
- 2. (วันที่ 0 543)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่ 0 543)
- 1.1 ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 0 543)
- 3.1 สรุปและประเมินผลโครงการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์นักเรียน MLP (วันที่ 0 543)
- 3.2 แบบประเมินการจัดกิจกรรม (วันที่ 0 543)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ กิจกรรม(12.2(5)) (G.2) (วันที่ 0 543)
- 2.2 จัดแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอขอต่อหน่วยงานต้นสังกัด (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 2.1จัดทำเอกสารเพื่อรับสมัคร (วันที่ 0 543)
- 2.2สำรวจผู้สนใจเข้าชม (วันที่ 0 543)
- Plan (วันที่ 0 543)
- 3. (วันที่ 0 543)
- 3.1สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- ลงทะเบียน (วันที่ 0 543)
- 2.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดส่งข้อมูล และเขียนรายงานมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 0 543)
- 1.2 ทบทวนผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในปีการศึกษา 2558 (วันที่ 0 543)
- 1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 1.1ประชุมคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (วันที่ 0 543)
- 1.2วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 2.1 จัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียน ดูแลรักษา อาคารสถานที่ และสิ่งของทั้งส่วนรวมและ ส่วนตัว (2.1.6) (วันที่ 0 543)
- 2.2 จัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนมี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี(5.2(5)) (วันที่ 0 543)
- 2.3จัดกิจกรรมส่งเสริมความมุ่งมั่นในการ ทำงาน (วันที่ 0 543)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม สาระฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 0 543)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 0 543)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (วันที่ 0 543)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่ง ที่บกพร่องและพัฒนางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วันที่ 0 543)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 0 543)
- 1. ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อวางแผน (วันที่ 0 543)
- 2. ดำเนินโครงการตามที่ได้วางแผน (วันที่ 0 543)
- แบบประเมินโครงการ (วันที่ 0 543)
- 1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 0 543)
- 2. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 0 543)
- 3. ดำเนินการการ แข่งขัน (วันที่ 0 543)
- 4. ติดตามและสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 0 543)
- 5. จัดทำใบเกียรติบัตร (วันที่ 0 543)
- 6. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 0 543)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 0 543)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- แจา (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 0 543)
- 2.1 ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 2557) ของแต่ละฝ่าย (วันที่ 0 543)
- 2.6 ค่าสำรวจค่าย (วันที่ 0 543)
- 2.7 รายรับเก็บจากนักเรียน (วันที่ 0 543)
- 1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัด กิจกรรม (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในฝ่าย แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม (วันที่ 0 543)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 0 543)
- 2.1 อบรม (วันที่ 0 543)
- 2.3 ดำเนินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศ (มูลนิธิ) (วันที่ 0 543)
- แต่งต (วันที่ 0 543)
- 4.สรุปผลและประเมินผล (วันที่ 0 543)
- 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 3.ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- 4.สรุปผลและผลและประเมินผล (วันที่ 0 543)
- กำกับติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผล (วันที่ 0 543)
- 3.ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 0 543)
- 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 0 543)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 3 (วันที่ 0 543)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 0 543)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 3.ขั้นประเมิน (วันที่ 0 543)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 2.3 จัดจำหน่ายของที่ระลึก (วันที่ 0 543)
- 55555555 (วันที่ 0 543)
- 3ขั้นประเมิน (วันที่ 0 543)
- 2.2 คัดเลือกนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 747)
- การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 20 พ.ย. 2545)
- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม (วันที่ 20 พ.ย. 2546)
- แจ้งฝ่ายจัดซื้อ เพื่อสืบราคา จัดหาช่างรับเหมา ประเมินราคา (วันที่ 1 ก.ย. 2548)
- แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 20 ก.พ. 2550)
- แสดงธรรมในสถานศึกษาครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ต.ค. 2553)
- ครูแนะแนว ประชุมแนวทางการจัดงาน (วันที่ 3 ก.พ. 2554)
- เช็คเวลามาเรียน (วันที่ 20 มี.ค. 2554)
- ออกจดหมายเวียนขอสนับสนุนทุนทรัพย์ (วันที่ 20 มี.ค. 2554)
- นัดหมายวันและเวลาดำเนินงาน (วันที่ 20 มี.ค. 2554)
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน (วันที่ 20 มี.ค. 2554)
- สัมภาษณ์ (วันที่ 20 มี.ค. 2554)
- แบบประเมินผล (วันที่ 20 มี.ค. 2554)
- เขียนใบแจ้งจำนงเสนออนุมัติ (วันที่ 1 เม.ย. 2554)
- แนะนำหนังสือใหม่ (วันที่ 1 เม.ย. 2554)
- ลงทะเบียนผู้ปกครองที่เข้าร่วม (วันที่ 1 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 2 เม.ย. 2554)
- ส่งใบแจ้งจำนงให้งานจัดหา จัดซื้อ (วันที่ 2 เม.ย. 2554)
- จัดตารางการยืมแต่ละห้อง และ เวลานอกเหนือตาราง (วันที่ 2 เม.ย. 2554)
- แนะนำโรงเรียนด้วยวีดีทัศน์ (วันที่ 2 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 3 เม.ย. 2554)
- ดำเนินการเบิก-จ่าย (วันที่ 3 เม.ย. 2554)
- คืนหนังสือ (วันที่ 3 เม.ย. 2554)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ และท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯแถลง รายการ นโยบาย (วันที่ 3 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 เม.ย. 2554)
- จัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ในช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติ (วันที่ 4 เม.ย. 2554)
- หัวหน้าวิชาการระดับและหัวหน้า ปกครองระดับการศึกษาปฐมวัย ชี้แจงแนว การเรียนการสอน และแนวทางปฏิบัติ (วันที่ 4 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 เม.ย. 2554)
- บรรณรักษ์อาสา (วันที่ 5 เม.ย. 2554)
- ถาม-ตอบปัญหา (วันที่ 5 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 เม.ย. 2554)
- จดสถิติการยืม และการใช้ (วันที่ 6 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 7 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 8 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 9 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 10 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 11 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 12 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 13 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 15 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 16 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 17 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 18 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 19 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 20 เม.ย. 2554)
- ติดตามนักเรียนขาดเรียน (วันที่ 20 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 21 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 22 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 23 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 24 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 25 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 26 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 27 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 28 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2554)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 3 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 7 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 8 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 9 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 10 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 11 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 12 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 13 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 15 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 16 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- แต่งตั้งคณะครูคำสอน (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 19 พ.ค. 2554)
- แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 19 พ.ค. 2554)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2554)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- ประชุมชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบ (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- จัดกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติกิจศรัทธา (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- เชิญพระสงฆ์ประกอบพิธีบูชามิสซาตามปฏิทินที่กำหนดประจำปี (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- จัดหา เตรียม วัสดุสังฆภัณฑ์สำหรับพิธีบูชามิสซาฯลฯ (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- เลือกตั้งและแต่งตั้งประธานชมรมครูคาทอลิก (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- เลือกตั้งและแต่งตั้งประธานชมรมครูครูนับถือศาสนาพุทธ (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- แต่งตั้งประธานครูนับถือศาสนาอิสลาม (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- สำรวจรายชื่อและจำนวนนักเรียน (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- แต่งตั้งประธานละคณะกรรมการนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- แนะนำอาจารย์ผู้สอนและกำหนดวันเรียน (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 21 พ.ค. 2554)
- แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (วันที่ 21 พ.ค. 2554)
- กำหนดปฏิทินปฏิบัติกิจศรัทธา (วันที่ 21 พ.ค. 2554)
- ประชุมครูคำสอนเดือนละ 1 ครั้ง (วันที่ 21 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 22 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2554)
- กิจกรรมจัดออร์แกไนซ์เกม (วันที่ 24 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 24 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 25 พ.ค. 2554)
- จัดหาและเตรียมสื่อ หนังสือ คู่มือให้กับตณะครู (วันที่ 25 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 26 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 27 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 28 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 29 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 30 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 31 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- ครูแนะแนวประชุมคัดเลือกสถาบันจัดทดสอบอาจจะ เป็นชมรมบัณฑิตแนะแนวหรือสถาบันศาสตร์เลือกสถาบันใดสถาบันหนึ่งโดยประสานงานกับฝ่ายวิชาการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 2 มิ.ย. 2554)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2554)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 3 มิ.ย. 2554)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 มิ.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 มิ.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 มิ.ย. 2554)
- ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามตึกเรียน (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- ปฏิทินปฏิบัติกิจศรัทธา (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- ติดประกาศและแจ้งรายชื่อนักเรียนอิสลามบอร์ดประจำตึกเรียนทุกตึกให้ทราบกำหนดการการระลึกถึงคณะครูคาทอลิกประจำปี (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- ประชุม วางแผน (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- แจ้งหัวหน้าปกครองระดับชั้นทราบเกี่ยวกับการติดเอกสารประชาสัมพันธืที่บอร์ดประจำตึกเรียน (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- ชมรมนักเรียนคาทอลิกประกาส ชี้แจง เชิญชวน ระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจที่จะอ่าน (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- ติดประวัตินักบุญมงฟอร์ตตามตึกเรียนทุกตึก (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันต่างๆ (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- เล่าประวัตินักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- ประชาสัมพันธ์ใต้ตึกรียน (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- รับสมัครนักเรียนไปร่วมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูและนักเรียนไปเยี่ยมผู้สูงอายุและพนักงานยากจน (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- วางแผนการจัดทำคู่มืออัตลักษณ์ (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- การจัดอบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนคำสอนและการจัดกิจกรรมกลุ่ม (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา ตามความเหมาะสมและความสมัครใจ (วันที่ 20 มิ.ย. 2554)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- จัดป้ายนิเทศ (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- จัดซื้ออุปกรณ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- กิจกรรมวันวิชาการ เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- จัดตารางให้ผู้ปกครองเล่านิทาน (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 2 ก.ค. 2554)
- จัดเด็กมาพูดถึงการต้านยาเสพติด (วันที่ 2 ก.ค. 2554)
- การเรียนการสอน (วันที่ 2 ก.ค. 2554)
- จัดตารางเด็กแต่ละห้องในการฟังนิทาน (วันที่ 2 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 3 ก.ค. 2554)
- เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ (วันที่ 3 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 7 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 8 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 9 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 10 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 11 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 12 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 13 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 15 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 16 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 17 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 18 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 19 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 20 ก.ค. 2554)
- จัดเตรียมและรวบรวมประวัตินักบุญ (วันที่ 20 ก.ค. 2554)
- คัดเลือกนักบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือประวัติภราดาในอดีต (วันที่ 20 ก.ค. 2554)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญมงฟอร์ตให้ทุกคนทราบเช่นการประกวดแข่งขันประเภทต่างๆ (วันที่ 20 ก.ค. 2554)
- ตัดสินผลการแข่งขัน (วันที่ 20 ก.ค. 2554)
- จัดกิจกรรมตอบคำถามตามตึกเรียน (วันที่ 20 ก.ค. 2554)
- แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 20 ก.ค. 2554)
- (วันที่ 31 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 1 ส.ค. 2554)
- สำรวจสถานที่ที่จะให้ความช่วยเหลือ (วันที่ 1 ส.ค. 2554)
- นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป (วันที่ 1 ส.ค. 2554)
- จัดทำเอกสารเพื่อรับสมัคร (วันที่ 1 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 2 ส.ค. 2554)
- หนังสือรับบริจาคออกจากผู้อำนวยการ (วันที่ 2 ส.ค. 2554)
- เตรียมสถานที่เหมาะสมกับงาน (วันที่ 2 ส.ค. 2554)
- ส่งเอกสารไปทางเนอสเซอรี่/โรงเรียน ต่างๆตามเป้าหมาย (วันที่ 2 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 3 ส.ค. 2554)
- รวบรวมปัจจัยที่รับบริจาค (วันที่ 3 ส.ค. 2554)
- ตักบาตรอาหารแห้ง (วันที่ 3 ส.ค. 2554)
- สำรวจผู้สนใจเข้าชม (วันที่ 3 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 ส.ค. 2554)
- ประชุมผู้ปกครองที่จะรวมโครงการ (วันที่ 4 ส.ค. 2554)
- นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (วันที่ 4 ส.ค. 2554)
- จัดนิทรรศการ และสถานที่ (วันที่ 4 ส.ค. 2554)
- ไปบริจาคตามสถานที่สำรวจไว้ (วันที่ 5 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 7 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 8 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 9 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 10 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 11 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 12 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 13 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 ส.ค. 2554)
- การสั่งซื้อ (วันที่ 15 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 15 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 16 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 17 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 18 ส.ค. 2554)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 19 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- ประชุมนักเรียนสมัครไปร่วมค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 13 (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- ชี้แจงรายละเอียดและความสำคัของการไปร่วมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- จัดเตรียมอุปกรณ์และสัมภาระในการเดินทาง (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- พร้อมกันที่ศาลาไทยและเดินทางโดยรถปรับอากาศนครชัยแอร์(ศรีราชา-อุบลราขธานี) (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- วางแผนและกำหนดการ (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนกับชุมชน (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- เสียงตามสายช่วงพักกลางวัน (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- ประชาสัมพันธ์หน้าแถว (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดทุกตึก (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- ติดต่อสถานที่เป้าหมายไปออกค่าย (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- ประชุมคณะครูและนักเรียนไปร่วมค่าย (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- วางแผนการดำเนินงานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละงาน (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- สำรวจรายชื่อครูเกษียณและพนักงานยากจน (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- จัดเตรียมกระเช้า ของขวัญ สำหรับไปเยี่ยมและให้กำลังใจครูเกษียณอายุงาน และพนักงานยากจน (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- จัดเตรียมทำเอกสารประวัตินักบุญมงฟอร์ตให้กับคณะครูและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 21 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 22 ส.ค. 2554)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 23 ส.ค. 2554)
- (วันที่ 23 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 24 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 25 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 26 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 27 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 28 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 29 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 30 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 31 ส.ค. 2554)
- (วันที่ 31 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 1 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 2 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 3 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 ก.ย. 2554)
- สำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (วันที่ 5 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 7 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 8 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 9 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 10 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 11 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 12 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 13 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 15 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 16 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 17 ก.ย. 2554)
- (วันที่ 17 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 18 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 19 ก.ย. 2554)
- (วันที่ 19 ก.ย. 2554)
- (วันที่ 19 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 20 ก.ย. 2554)
- ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครูและนักเรียนได้ทราบถึงเกี่ยวกับโครงการ (วันที่ 20 ก.ย. 2554)
- แจกเอกสาร ข้อมูลให้ทุกคนได้ทราบ (วันที่ 20 ก.ย. 2554)
- สำรวจพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินงาน (วันที่ 20 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 21 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 22 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 23 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 24 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 25 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 26 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 27 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 28 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 29 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 30 ก.ย. 2554)
- (วันที่ 30 ก.ย. 2554)
- (วันที่ 30 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 7 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 8 ต.ค. 2554)
- สรุป (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- ซื้ออุปกรณ์กีฬา (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- สำรวจเครื่องดนตรีและส่งซ่อม (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- ไปวัด (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- สรุปโครงการ (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- สรุปโครงการในภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- ไปซื้อของสำเพ็ง (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- ประชุมสรุปงานภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- สิ้นสุดสรุปโครงการในภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 10 ต.ค. 2554)
- คอมพิวเตอร์ (วันที่ 10 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 10 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 11 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 12 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 13 ต.ค. 2554)
- ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 ต.ค. 2554)
- สั่งซื้อวัสดุ (วันที่ 15 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 15 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 16 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 17 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 18 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 19 ต.ค. 2554)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 20 ต.ค. 2554)
- สำรวจสินค้าห้องขาย (วันที่ 20 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 20 ต.ค. 2554)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 20 ต.ค. 2554)
- ประชุม วางแผน มอบหมายหน้าที่ (วันที่ 20 ต.ค. 2554)
- คณะครูและนักเรียนทราบรายละเอียดและกำหนดการ (วันที่ 20 ต.ค. 2554)
- แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (วันที่ 20 ต.ค. 2554)
- ติดประกาศบอร์ดประจำตึกเรียนทุกตึกให้ทราบกำหนดการการระลึกถึงคณะครูคาทอลิกประจำปี (วันที่ 20 ต.ค. 2554)
- ประชุมครู (วันที่ 21 ต.ค. 2554)
- ซ่อมบำรุงระบบทำความเย็น (วันที่ 21 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 21 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 22 ต.ค. 2554)
- สิ้นสุดการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 23 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 23 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 24 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 25 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 26 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 27 ต.ค. 2554)
- เลี้ยงวันเกิดครูเดือนตุลาคม (วันที่ 28 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 28 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 29 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 30 ต.ค. 2554)
- ติดทะเบียนทรัพย์สิน (วันที่ 31 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 31 ต.ค. 2554)
- กิจกรรมการแข่งขันภายใน-ภายนอก เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 1 พ.ย. 2554)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ย. 2554)
- ประชุมผู้ปกครองและครู (วันที่ 1 พ.ย. 2554)
- (วันที่ 1 พ.ย. 2554)
- (วันที่ 1 พ.ย. 2554)
- (วันที่ 1 พ.ย. 2554)
- เรียนเชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติ (วันที่ 2 พ.ย. 2554)
- ครูที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนไปร่วมพิธีและวางช่อดอกไม้ที่หลุมฝังศพ (วันที่ 2 พ.ย. 2554)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่สนใจ (วันที่ 3 พ.ย. 2554)
- จัดสาธิตการประดิษฐ์กระทง และให้ ความรู้เกี่ยวกับวัสดุทำกระทง (วันที่ 3 พ.ย. 2554)
- แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (วันที่ 4 พ.ย. 2554)
- จัดเตรียมสถานที่ (วันที่ 4 พ.ย. 2554)
- พิธีเปิดกิจกรรมและลอยกระทง (วันที่ 5 พ.ย. 2554)
- สาธิตและเรียนรู้ขนมไทยไทย (วันที่ 6 พ.ย. 2554)
- แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (วันที่ 7 พ.ย. 2554)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่สนใจ (วันที่ 9 พ.ย. 2554)
- ประชุมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกำหนดการ (วันที่ 20 พ.ย. 2554)
- สำรวจ จัดเตรียมรายชื่อภราดาผู้ล่วงลับ (วันที่ 20 พ.ย. 2554)
- สำรวจรายชื่อคณะครูคาทอลิกที่ล่วงลับ ณ สุสานวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าศรีราชา (วันที่ 20 พ.ย. 2554)
- แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (วันที่ 20 พ.ย. 2554)
- แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 20 พ.ย. 2554)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่สนใจ (วันที่ 21 พ.ย. 2554)
- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม (วันที่ 30 พ.ย. 2554)
- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2554)
- จัดเตรียมนักกีฬาที่จะไปแข่งขัน (วันที่ 1 ธ.ค. 2554)
- ตารางแข่งขันนอกเวลา (วันที่ 2 ธ.ค. 2554)
- แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ (วันที่ 2 ธ.ค. 2554)
- เตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน (วันที่ 3 ธ.ค. 2554)
- เชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติ (วันที่ 3 ธ.ค. 2554)
- เตรียมอาหาร น้ำดื่ม (วันที่ 4 ธ.ค. 2554)
- เตรียมสถานที่ อุปกรณ์การแข่งขัน (วันที่ 4 ธ.ค. 2554)
- นำนักเรียนเข้าแข่งขัน (วันที่ 5 ธ.ค. 2554)
- นำนักกีฬาแข่งขันแต่ละรายการ (วันที่ 5 ธ.ค. 2554)
- แนะแนวและรับสมัครจากACC (วันที่ 8 ธ.ค. 2554)
- แนะแนวและรับสมัครจากACC (วันที่ 9 ธ.ค. 2554)
- แนะแนวและรับสมัครจากACC (วันที่ 12 ธ.ค. 2554)
- แนะแนวและรับสมัครจากACC (วันที่ 13 ธ.ค. 2554)
- การเบิกค่าการศึกษาบุตร ภาค 2/2554 (วันที่ 15 ธ.ค. 2554)
- สอบกลางภาค (วันที่ 20 ธ.ค. 2554)
- ประชุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (วันที่ 20 ธ.ค. 2554)
- จัดอบรมกลุ่มย่อยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของลุ่มคาทอลิกต่างๆและการเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอื่นๆในสังฆมณฑลจันทบุรี (วันที่ 20 ธ.ค. 2554)
- สอบกลางภาค (วันที่ 21 ธ.ค. 2554)
- สอบกลางภาค (วันที่ 22 ธ.ค. 2554)
- คริสมาส (วันที่ 23 ธ.ค. 2554)
- วันคริสต์มาส 5.1 คำสั่งแต่งตั้ง 5.2 แจ้งผู้ปกครองทราบการนำของมา 5.3 ฉลองร่วมกัน (วันที่ 24 ธ.ค. 2554)
- เปิดเรียน (วันที่ 4 ม.ค. 2555)
- ติว FSG (วันที่ 4 ม.ค. 2555)
- ติว FSG (วันที่ 5 ม.ค. 2555)
- ประกาศเบิกค่าการศึกษาบุตร (วันที่ 9 ม.ค. 2555)
- วันเด็ก 5.1 แต่งตั้งคำสั่ง 5.2 กำหนดเกมการเล่น 5.3 จัดหารางวัลให้เด็กในการเล่นเกม (วันที่ 14 ม.ค. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2) (วันที่ 15 ม.ค. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2) (วันที่ 16 ม.ค. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2) (วันที่ 17 ม.ค. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2) (วันที่ 18 ม.ค. 2555)
- เข้าร่วมประชุมการใช้โปรแกรม SWIS (วันที่ 24 ม.ค. 2555)
- ประชุม SWIS (วันที่ 24 ม.ค. 2555)
- ฝึกซ้อมเด็กในการรับวุฒิบัตร (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- แจ้งกำหนดการให้ผู้ปกครองทราบ (วันที่ 2 ก.พ. 2555)
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 3 ก.พ. 2555)
- ร่วม พิธีเปิดกีฬา Maritime Game (วันที่ 4 ก.พ. 2555)
- ชมคอนเสิร์ต AC Band Centennial Celebration (วันที่ 10 ก.พ. 2555)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2555)
- พิมพ์โน้ต ใช้งานวันที่ 25 งานรับวุฒิบัตร ม.6 (วันที่ 11 ก.พ. 2555)
- ต่อ พิมพ์โน้ต ใช้งานวันที่ 25 งานรับวุฒิบัตร ม.6 (วันที่ 12 ก.พ. 2555)
- รับการนิเทศ วิชาดนตรี อนุบาล กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ (วันที่ 13 ก.พ. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3) (วันที่ 20 ก.พ. 2555)
- สัมภาษณ์และสอบถาม (วันที่ 20 ก.พ. 2555)
- แบบประเมินผล (วันที่ 20 ก.พ. 2555)
- แบบสัมภาษณ์ (วันที่ 20 ก.พ. 2555)
- สัมภาษณ์และสอบถาม (วันที่ 20 ก.พ. 2555)
- แบบประเมินผลการพัฒนาตนเอง (วันที่ 20 ก.พ. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3) (วันที่ 21 ก.พ. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3) (วันที่ 22 ก.พ. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3) (วันที่ 23 ก.พ. 2555)
- รับวุฒิบัตร ม.6 (วันที่ 25 ก.พ. 2555)
- สอนอนุบาล 3/1 (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- แบบสัมภาษณ์ (วันที่ 20 มี.ค. 2555)
- แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 20 มี.ค. 2555)
- บันทึกการเข้าเรียนคำสอน (วันที่ 25 มี.ค. 2555)
- (วันที่ 25 มี.ค. 2555)
- (วันที่ 25 มี.ค. 2555)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2555)
- (วันที่ 27 มี.ค. 2555)
- ประชุมระบบ swis โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 28 มี.ค. 2555)
- ประชุมระบบ swis โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 29 มี.ค. 2555)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2555)
- ทดสอบ (วันที่ 5 เม.ย. 2555)
- ออกเดินทางไปประเทศเกาหลี (วันที่ 9 เม.ย. 2555)
- เดินทางกลับจากเกาหลี (วันที่ 12 เม.ย. 2555)
- งานร่วมขบวนแห่ สงกรานต์ ที่ชลบุรี (วันที่ 13 เม.ย. 2555)
- update ระบบ swis (วันที่ 23 เม.ย. 2555)
- อบรมครูที่ใช้งานระบบ swis ตาม version ใหม่ (วันที่ 24 เม.ย. 2555)
- ครูหอพักพบผู้อำนวยการ (วันที่ 28 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- จัดอบรมกลุ่มย่อยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของลุ่มคาทอลิกต่างๆและการเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอื่นๆในสังฆมณฑลจันทบุรี (วันที่ 20 ธ.ค. 2555)
- ประเมิน สรุปผล (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- แบบประเมินผลการเข้าเรียนคำสอน (วันที่ 25 มี.ค. 2556)
- 1.จัดประชุมแบ่งกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 4 มิ.ย. 2556)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 25 พ.ย. 2556)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ธ.ค. 2556)
- ดำเนินการเลือกตั้งตามที่กำหนด (วันที่ 15 ม.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 ม.ค. 2557)
- สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อนำผลมาวางแผนในปีต่อไป (วันที่ 30 ม.ค. 2557)
- 3.1 แบบบันทึก การจำหน่ายของที่ระลึก (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- 3.2 แบบสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- 4. สรุป/ประเมินผลความพึงพอใจ (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแบบสรุปและรายงานผลงานการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 3 ก.พ. 2557)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 20 ก.พ. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 20 มี.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 22 มี.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 24 มี.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 26 มี.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 28 มี.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 30 มี.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 3 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 5 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 7 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 9 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 11 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 13 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 15 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 17 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 19 เม.ย. 2557)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 21 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 21 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 23 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 25 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 27 เม.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 29 เม.ย. 2557)
- 1.1 แต่งตั้ง ประชุมคณะกรรมการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ คัดเลือกห้างร้านบริษัท (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุม และวางแผนเพื่อเสนองบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ค่าบริหารโบสถ์ประจำโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- เหล้าองุ่น (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ค่าตอบแทนพระสงฆ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ่ค่าสนับสนุนการพิมพ์ปฏิทิน(แขวน) วัดคาทอลิกของศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ค่ากิจกรรมจริยธรรมและสอนคำสอนศาสนาต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตามการสอนและประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ค่ากิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้นอนุบาล 2-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ค่ากิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนอิสลาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ค่ากิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ค่ากิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ค่ากิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูอิสลาม (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.1 มีการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน (8.3.4(20)) 2.2 จัดทำแผนงบประมาณและคำร้องขอตั้งงบ 2.3 จัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (8.3.2(2)) 2.4 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร (8.3.2(3))2.5 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (8.3.2(4)) 2.6 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (8.3.2(5)) 2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ งบประมาณ (8.3.2(6))2.8 ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก งบประมาณ (8.3.2(7)) 2.9 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (8.3.2(8)) 2.10 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา (8.32(9)) 2.11การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา (8.3.2(10)) 2.12 การ วางแผนพัสดุ (8.3.2(11)) 2.13 กำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด (8.3.2(12)) 2.14 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ (8.3.2(13)) 2.15 การจัดหาพัสดุ (8.3.2(14))2.16การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ(8.3.2(15))2.17การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน (8.3.2(16))2.18 การเบิกเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด (8.3.2(17))2.19การรับเงินเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน (8.3.2(18))2.20 การนำเงินส่งหน่วยงานต้นสังกัด (8.3.2(19)) 2.21 การจัดทำบัญชีการเงิน (8.3.2(20))2.22การจัดทำรายงานทางการเงิน/งบการเงิน (8.3.2(21))2.23การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน (8.3.2(22)) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผนดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตามประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ชมรมนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานโรงเรียนคาทอลิก (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานมัสยิด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมครูคาทอลิกประจำทุกเดือน (หลังมิสซา) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมผู้ปกครองและศิษย์เก่าคาทอลิกประจำทุกเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 แต่งตั้ง ประชุมคณะกรรมการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3.1 บันทึกการขอดูรายการบันทึกจากกล้องวงจรปิด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3.2 แบบบันทึกการตรวจเช็คสภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 แต่งตั้ง ประชุมคณะกรรมการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ คัดเลือกห้างร้านบริษัท (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.1 สำรวจราคา/คุณภาพ/คุณสมบัติ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3.1 แบบประเมินคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4.1 ประเมินผลการใช้งาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นตอนการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 คัดเลือกผู้รับผิดชอบประชุมครูในกลุ่ม MLP ชี้แจง และมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.1.ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และ ดำเนินการฝึกนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.2 คัดเลือกนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.3 เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.4 ส่งนักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 คัดเลือกผู้รับผิดชอบประชุมครูในกลุ่ม MLP ชี้แจง และมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 คัดเลือกผู้รับผิดชอบประชุมครูในกลุ่ม MLP ชี้แจง และมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 คัดเลือกผู้รับผิดชอบประชุมครูในกลุ่ม MLP ชี้แจง และมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 คัดเลือกผู้รับผิดชอบประชุมครูในกลุ่ม MLP ชี้แจง และมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นตอนการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และดำเนินการฝึกนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.3 เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.4 ส่งนักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมครูในงาน MLP ชี้แจง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.1 ติดต่อขอกำหนดการสอบจากมหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- รับมอบงาน สรุปผลดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กำกับติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามวัสถุประสงค์ตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบราคากำหนดการงานจัดซื้อ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามวัสถุประสงค์ตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สำรวจความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ จัดทำปฏิทินดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามวัสถุประสงค์ตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน จัดซื้อวัสดุอุปรณ์เครื่องใช้สำนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้วัสดุอุปกรณ์ตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สรุปประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามวัสถุประสงค์ตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้บริการกับผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- รับการแจ้งขอใช้บริการ พิจารณาให้บริการ จัดเตรียมยานพาหนะ ให้ใช้บริการยานพาหนะ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สรุปและรายงานการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามวัสถุประสงค์ตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการตรวจสภาพระยนต์และเครื่องจักรกล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ติดตามรวจสอบการซ่อมบำรุง สรุปผลการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- นำผลสรุปที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดหาแนวป้องกันและพัฒนาปีต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามวัสถุประสงค์ตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สำรวจความชำรุดเสียหายของวัสดุครุภัณฑ์ที่ดูแล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- จัดทำรายการที่จะดำเนินการดูแลรักษาและจัดซื้อ ตรวจเซ๊คและบันทึกผลการดูแล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สรุปผลการดูแลรักษาความสะอาดและการใช้วัสดุครุภัณฑ์ ประเมินสรุปและรายงานผลดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานวัตถุประสงค์แผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบวิธีการแจ้งและการซ่อมบำรุงรักษาอุบัติและวัสดุอุปกรณ์ที่จะดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สำรวจรายการซ่อมบำรุงรักษา จัดทำรายการที่จะดำเนินการ ซ่อมบำรุงรักษาเสนอขออนุมัติจากผู้อำนวยการ ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาตามรายการอนุมัติและใบแจ้งซ่อมบำรุงรักษา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สรุป ประเมินผลและรายงานผลดำเนินการนำผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนในปีต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามวัสถุประสงค์ตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สำรวจรายการซ่อมบำรุงรักษา จัดทำรายการเสนอซ่อมขออนุมัติ ดำเนินการซ่อม (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ติดตามรวจสอบการซ่อมบำรุง สรุปผลการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สรุปผลการดำเนินงาน นำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามวัสถุประสงค์ตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สำรวจความชำรุดเสียหายของเครื่องทำความเย็น (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการซ่อม ตามรายการขออนุมัติ ติดตามการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สรุปประเมินผลและรายงานผลดำเนินการ นำผลการดำเนิงานเพื่อวางผนในปีต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมครูแผนก MLP (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 3 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 5 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 5 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 9 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรณที่ 21 บรรยายเรื่อง "อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ" (วันที่ 12 พ.ค. 2557)
- สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล" (วันที่ 12 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 12 พ.ค. 2557)
- สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 บรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ (วันที่ 13 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 13 พ.ค. 2557)
- สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทคนิคที่จำเป็นต่อการสร้างชีวิตในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- สัมมนาครูประจำปี 2557 "5 ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง" (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ประชุมวางแผนการเบิกจ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการแผนกปกครอง (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการแผนกปกครอง (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการแผนกปกครอง (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตาม (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการแผนกปกครอง (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- สัมมนา ครูประจำปีการศึกษา 2557 " 5 ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง" (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามวัสถุประสงค์ตามแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- สำรวจความชำรุดเสียหายของอาคารสถานที่และบริเวณที่ตกแต่งพร้อมกำหนดราคาคุณสมบัติและวัสดุอุปกรณ์ที่ดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามวัสถุประสงค์ตามแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามวัสถุประสงค์ตามแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามวัสถุประสงค์ตามแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- จัดทำรายการอาคารสถานที่ ที่จะดำเนินการ ปรับปรุง เสนอขออนุมัติจากผู้อำนวยการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- ขั้นติดตามผล (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- เทควันโด (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางเเผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางเเผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทีเป็นตัวแทน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- สัมผันสถาบันการศึกษาและอาชีพที่สนใจ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- โครงการให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- โครงการปัจฉิมนิเทศ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- โครงการวัดความถนัดทางการเรียนและแบบทดสอบทางจิตวิทยา (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- โครงการสอนเสริมความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ O-NET (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมครูตึกและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดงานเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.5 จัดจำหน่ายของที่ระลึก (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.7 จัดกลุ่มมัคคุเทศก์น้อยออกปฏิบัติการเมื่อมีผู้มาเยี่ยม ณ จุด ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ฯลฯ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 บันทึกการขดดูรายการบันทึกจากกล้องวงจรปิด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.2 แบบบันทึกการตรวจเช็คสภาพ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- คัดเลือกผู้รับผิดชอบประชุมครูในกลุ่มสาระฯชี้แจงและมอบหมายงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 แบบบันทึก การยืม - คืน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.2 แบบบันทึกการตรวจเช็คสภาพ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.3 แบบสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- คัดเลือกผู้รับผิดชอบประชุมครูในกลุ่มสาระฯชี้แจง และมอบหมายงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และดำเนินการฝึกนักเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- คัดเลือกนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- คัดเลือกนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทีเป็นตัวแทน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ส่งนักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบเเละติดตามผล (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- รับเอกสารเข้า (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ประชุมครูแนะแนว (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- วางแผนโครงการ (วันที่ 20 พ.ค. 2557)
- วางแผนโครงการ (วันที่ 20 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะครูในระดับ เพื่อวางแผนดำเนินการกิจกรรมค่ายวิชาการทุกชั้นเรียน (วันที่ 20 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะครูในระดับ เพื่อวางแผนดำเนินการโครงการทัศนศึกษาทุกชั้นเรียน (วันที่ 20 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 2.1 ดำเนินการซื้อเครื่องตึไข่ตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 23 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 25 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมคณะกรรมการแต่ละกิจกรรมวางแผนดำเนินงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2557)
- 2.1 รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการและประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 26 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 26 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 26 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด (วันที่ 27 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบ (วันที่ 27 พ.ค. 2557)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนิน (วันที่ 27 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบ (วันที่ 27 พ.ค. 2557)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนิน (วันที่ 27 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 27 พ.ค. 2557)
- 1.2 วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนด เวลาและ สถานที่ในการจัดอบรมการเล่นหมากล้อม A-Math (วันที่ 27 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 27 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 27 พ.ค. 2557)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 28 พ.ค. 2557)
- 2.2 - ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ (วันที่ 28 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 28 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 29 พ.ค. 2557)
- คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- วางแผนตารางการประชุมนักเรียนตามระยะเวลาที่ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- แจ้งตารางการประชุมให้บุคลากรดูแลนักเรียน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- กำกับติดตามการดำนินงาน ตรวจสอบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.1 ประชุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ศูนย์สังฆมณฑลกรุงเทพฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- กลุ่ม วาย ซี เอส (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- กลุ่มพลศีล (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- กลุ่มยุวธรรมทูต / ค่ายแสวงหา (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- กลุ่มกองหน้าร่าเริง (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- กลุ่มค่ายพระคัมภีร์ศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- วันไหว้ครู (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- พิธีบรรพชาสามเณรครบรอบ 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1.2 ออกแบบและสำรวจความนิยม (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.ขั้นตอนดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.2 ติดต่อโรงงานผลิต/ตรวจสอบราคา (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.3 ดำเนินการจัดทำและสั่งซื้อ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.1 ออกแบบและสำรวจความนิยม (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.1 จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.2 แบ่งกลุ่มศึกษา ค้นคว้า สัมภาษณ์ข้อมูล และจัดทำประวัติพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.6 ทดลองการนำบรรยายให้ความรู้ในฐานะมัคคุเทศก์ ณ สถานที่จริง (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.1 สำรวจราคา/คุณภาพ/คุณสมบัติ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.2 ดำเนินการสั่งซื้อ จอแสดงผล Full HD LED (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.3 การโฆษณาประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 3.1 ประเมินผลการใช้งาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.1 สำรวจ/กำหนดจุดที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.1 สำรวจ/กำหนดจุดเสี่ยงเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.1 สำรวจ/กำหนดจุดเพื่อติดตั้ง ระบบ IT (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.2 ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ MAC PRO จำนวน 1 ชุด (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1.1 ประชุมครูกลุ่ม MLP (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1.1 ประชุมครูกลุ่ม MLP (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1. กิจกรรมจัดออร์แกไนซ์เกม (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ประชุมชี้แจงบุคคลากร (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนดสถานที่ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ดำเนินการเบิกจ่าย (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ดูแล ติดตาม แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาข้อมูลและไปเยี่ยมบ้านนักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.1 สำรวจยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลตามรายการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.1 สำรวจยา เวขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลตามรายการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.2 ทำรายการแจ้งความจำนงขอจัดซื้อตามรายการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.2 ทำรายการแจ้งความจำนงขอจัดซื้อตามรายการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.3 เสนอขออนุมัติซื้อตามขั้นตอน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตาม (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ประสานงานกับครูระดับชั้นตรวจรับของ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ประสานงานกับครูระดับชั้นตรวจรับของ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นตอนการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นตอนการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 1.2 ทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ผู้รับผิดชอบและจัดทำกำหนดการและเบิกเงินทดรองจ่าย (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 1.ประชุมครูกลุ่มสาระฯ (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- ดำเนินการกำกับ ติดตามการอบรมที่กำหนด (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 2.2 ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 3.1 ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 4. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- สำรวจบริเวณสนามอุดมประเสริฐ (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- จัดทำรายการที่จะดำเนินการดูแลและตกแต่งภูมิทัศน์ (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- ติดตามตรวจเช็คส่งมอบงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- ดำเนินการสั่งซื้อ ตรวจสอบติดตามการใช้งาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- ประเมิน สรุปและรายงานผลดำเนินการเพื่อนำผลสรุปมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 1.ประกาศกำหนดการที่จะสอบของแต่ละหน่วยงาน ให้ครูได้รับทราบ (วันที่ 3 มิ.ย. 2557)
- 1.2 ประชุมนักเรียนประจำทั้งหมดเพื่อจัดแบ่งสี ทีมและรุ่น (วันที่ 3 มิ.ย. 2557)
- 1.3 ประสานกับงานจัดซื้อเพื่อดำเนินงานกิจกรรมโครงการ (วันที่ 4 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 4 มิ.ย. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 มิ.ย. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 6 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 6 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 8 มิ.ย. 2557)
- 1.3 กำหนดประเภทของกีฬาที่เหมาะสมกับนักเรียนได้แก่ฟุตซอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ และแอโรบิค (วันที่ 9 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 10 มิ.ย. 2557)
- 1.4 ติดต่องานจัดซื้อดพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 12 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 12 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 14 มิ.ย. 2557)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 15 มิ.ย. 2557)
- ประชุมชี้แจงบุคลากร (วันที่ 16 มิ.ย. 2557)
- ประสานงานกับครูระดับชั้นตรวจรับของ (วันที่ 16 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 16 มิ.ย. 2557)
- 1.6 ประชุมชี้แจงกฏระเบียบในการเล่น (วันที่ 17 มิ.ย. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 มิ.ย. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 18 มิ.ย. 2557)
- 1.5 ถ่ายรูปและจัดทำรายชื่อนักกีฬาแต่ละทีม 3 ชุด (วันที่ 19 มิ.ย. 2557)
- 1.7 จัดให้นักเรียนเล่นกีฬาทุกวันอังคารและพฤหัสบดีหลังเลิกเรียน (วันที่ 19 มิ.ย. 2557)
- 1.8 ตรวจเช็คชื่อนักเรียนที่เล่นกีฬาทุกครั้ง (วันที่ 19 มิ.ย. 2557)
- ประเมิน สรุปและรายงานผลดำเนินการ (วันที่ 20 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 20 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 22 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 24 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 26 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- ขั้นดำเนิยงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- จัดตกแต่งสถานที่-พวงมาลัย (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.4 การโฆษณาประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.2 เสนอขออนุมัติ จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.1 กำหนดจุดเสี่ยงเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.2 เสนอขออนุมัติ จัดซื้อ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.2 เสนอขออนุมัติ จัดซื้อ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.2 เสนอขออนุมัติ จัดซื้อ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.สำรวจ จำนวน ความต้องการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 3.ดำเนินการจัดซื้อสื่อ และวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2. ขั้นตอนการดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.1 สำรวจ จำนวน ความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.2 ดำเนินการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2. ขั้นตอนการดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.1 สำรวจ จำนวน ความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.2 ดำเนินการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ติดตามสังเกตการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนดสถานที่ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อนำผลมาวางแผนในปีต่อไป (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ติดต่อวิทยากร/คณะกรรมการนักเรียน/คณะกรรม- การชมรม TO BE NUMBER ONE ACS CLUB และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ติดตามสังเกตการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ติดตามสังเกตการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและทำบุญ เทศกาลเข้าพรรษา (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายนอก (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายนอก (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายนอก (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ดำเนินการกายภาพบำบัดนักกีฬาทีมโรงเรียนที่ มีอาการบาดเจ็บ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- จัดตั้งทีมครูฝึก (โค้ช) (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ดำเนินการฝึกนักกรีฑา (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- จัดทำรายการที่จะดำเนินการปรับปรุงตึกเรยีนา เซลี และตกแต่ง ตึกเรยีนา เซลี ประสานงานจัดซื้อเพื่อขออนุมัตปรับปรุง (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- รับมอบงาน สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ติดตามตรวจเช็คส่งมอบงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและดำเนินการฝึก (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 3.ออกแบบการประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 2 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 4 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 6 ก.ค. 2557)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 8 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 10 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 12 ก.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 14 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 16 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 18 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 20 ก.ค. 2557)
- 2.4 ตรวจรับงานและทดลองใช้งาน (วันที่ 21 ก.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 22 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 24 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 26 ก.ค. 2557)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 30 ก.ค. 2557)
- ร่วมพัฒนาอบรมโปรแกรม Powerpoint (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- วันแม่ผู้มีพระคุณ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- กิจกรรมค่ายจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เลียนแบบวิถีชีวิตนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2.3 จัดทำสคริปสำหรับใช้บรรยายให้ความรู้ โดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ที่สอดคล้องกับพื้นที่ อาคาร ฯลฯ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2.4 เชิญวิทยากรให้ความรู้และทักษะการพูดในที่สาธารณะ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2.5 นำคณะมัคคุเทศก์ออกศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่จริง (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2.3 ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2.4 จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2.3 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2.4 ตรวจรับงานและทดลองใช้งาน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2.3 ติดตั้งระบบ IT (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2.4 ตรวจรับงานและทดลองใช้งาน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 2. ขั้นตอนการดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ประเมิน สรุปผล (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบและครูทราบ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ดำเนินการส่งทีมบาสเก็ตบอลเข้าแข่งขัน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ดำเนินการส่งทีมฟุตซอลเข้าแข่งขัน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ดำเนินการส่งทีมเข้าแข่งขัน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 3 ส.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 4 ส.ค. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 4 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2557)
- 2.3 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (วันที่ 5 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 5 ส.ค. 2557)
- สัมมนา "SQL Server 2014 Launch and Microsoft Server Technology Update (วันที่ 6 ส.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 7 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 7 ส.ค. 2557)
- จัดตกแต่งสถานที่-พวงมาลัย (วันที่ 9 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 9 ส.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 10 ส.ค. 2557)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 11 ส.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 11 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 11 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 13 ส.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประสานมิตร (วันที่ 15 ส.ค. 2557)
- ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนโรงเรียนประสานมิตร (วันที่ 15 ส.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนประสานมิตร กทม. (วันที่ 15 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 15 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 17 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 19 ส.ค. 2557)
- ดำเนินการประชุมตามกำหนด (วันที่ 21 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 21 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- ซื้ออุปกรณ์คอม (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 26 ส.ค. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 27 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 27 ส.ค. 2557)
- 2.1 ประชุมนักเรียนประจำ ชี้แจงนโยบายและ (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- 2.1 ประชุมนักเรียนประจำ ชี้แจงนโยบายและ (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อนำผลมาวางแผนในปีต่อไป (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 3. ขั้นติดตามผล (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 3.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และสมัครทดสอบ (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- สรุปผลการดำเนินงาน นำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาต่อไป (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 8 ก.ย. 2557)
- (วันที่ 8 ก.ย. 2557)
- ร้วมพัฒนาอบรมโปรแกรม Photoshop (วันที่ 12 ก.ย. 2557)
- (วันที่ 15 ก.ย. 2557)
- ร้วมพัฒนาอบรมโปรแกรม Photoshop (วันที่ 19 ก.ย. 2557)
- ร่่วมสัมมนา เบเกอรี่ ปี 57 (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- กิจกรรมค่ายผู้นำกองหน้าร่าเริงอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2557)
- อบรม "แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ" (วันที่ 27 ก.ย. 2557)
- แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ (วันที่ 27 ก.ย. 2557)
- อบรมโครงการ "แนวทางการเขียนโครงการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ" (วันที่ 27 ก.ย. 2557)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 4.นำสื่อ และวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนใช้ (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 2.3 นำสื่อและวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนใช้ (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 2.3 นำสื่อและวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนใช้ (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราชกับ หน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร. 6 กับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 4.กิจกรรมแข่งขันภายในทางศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 6 ต.ค. 2557)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Swis โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 6 ต.ค. 2557)
- อบรม "เทคนิคการสอนภาษาแนวใหม่" โดยอาจารย์วรพงษ์ แสงประเสริฐ (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- อบรม "การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี" (วันที่ 10 ต.ค. 2557)
- การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี (วันที่ 10 ต.ค. 2557)
- อบรม "การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- อบรม "การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- อบรม "การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- อบรม"การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS" (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- ร่วมอบรม "การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS" (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- ประชุมฉลองศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมครบ 50 ปี (วันที่ 26 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- กีฬาภาคตะวันออก (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- กีฬาอนุบาลเอกชนอำเภอศรีราชา (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- กีฬาแข่งว่ายน้ำ (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- กิจกรรมวันลอยกระทง (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- 2.3 ดำเนินการทดสอบตามวัน และเวลาที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ของรางวัลฉลาก (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ประชุมชี้แจงครู (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ย. 2557)
- กิจกรรมวันระลึกถึงคณะภราดาผู้ล่วงลับและปฏิญาณตนคณะภราดา (วันที่ 2 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2557)
- สัมมนาการใช้สื่อในพันธกิจยอดครูคาทอลิก (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ร่วมอบรม"Developing Thinking Skills in Young Learners (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- อบรม Bring English Teaching Alive (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- ร่วมสัมมนา "การบริหารจัดการระบบการเงิน" (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- ร่วมเป็นคณะวิทยากรจัดกิจกรรม Young Catholic Students (YCS.) สังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 11 (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- อบรม เติมพลังสร้างสรรค์เพื่อชั่นเรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- ร่วมเป็นคณะวิทยากรจัดกิจกรรม Young Catholic Students (YCS.) สังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 11 (วันที่ 23 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- อบรมการใช้ระบบ TEDET ประกอบการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- อบรม"เงินทองต้องใส่ใจ ตอน เตรียมตัวก่อน 10 ปี เกษียณอย่างมีความสุข (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- ร่วมประชุมการจัดทำข้อสอบกลาง (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- วันคริสต์มาส (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- 2.4 ประมวลผลและสรุปผลการทดสอบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- จัดทำบันทึกการประชุมหลังเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ดำเนินการตามแผนงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- สรุปผลการดำเนินงาน นำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาต่อไป (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ติดต่อศูฯย์ เพื่อเสนอราคา ขออนุมัติการซื้อ (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- อบรม เชิงปฏิบัติการโปรแกรม GPA และ GPAX สำหรับโรงเรียนเอกชน (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- ทำสำเนาบันทึกการประชุมแจกจ่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 7 ธ.ค. 2557)
- ร่วมเสวนาอาเซียน "Education in the ASEAN for the new generation" การศึกษาอาเซียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ"การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี พ.ศ.2557 (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- ร่วมเสวนาอาเซียน "Education in the ASEAN for the new generation" (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- เสวนาอาเซียน "Education in the ASEAN for the new generation" การศึกษาอาเซียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนให้ตรงเป้าหมายและถูกทิศทาง ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Step อย่างครูมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล(IS) (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- 2.3 พิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- 2.3 พิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- 2.4 การประกวดถ้ำพระกุมารทุกตึกเรียน (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- 2.5 ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- สัมมนา "ปัญหา แนวทางและแนวโน้มการวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 13 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- สัมมนา "หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม" (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- อบรม "เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงาน "ระบบงานจัดซื้อ พัสดุ และทรัพย์สิน (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- การพัฒนาองค์ความรู้ครูดนตรี ครั้งที่ 3 หัวข้อ"การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย" (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- สัมมนา "ข้อยกเว้นการละเมินลิขสิทธิ์สำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ" (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 21 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสนักเรียน (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 25 ธ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 25 ธ.ค. 2557)
- 2.1 ดำเนินงานวันฉลองคริสต์มาสนักเรียนประจำ (วันที่ 25 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 27 ธ.ค. 2557)
- 1.1 test (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- วันเด็ก (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 2.1 test (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 1.2 ทดสอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 2.5 รายงานผลการทดสอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ขั้นเตรียมการ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 5.ประเมิน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- ติตามตรวจเช็คและบันทึกผลการดำเนินงาน (วันที่ 6 ม.ค. 2558)
- 5.ส่งนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน (วันที่ 6 ม.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 9 ม.ค. 2558)
- 2.2 กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 9 ม.ค. 2558)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 9 ม.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ) (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- ร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปี (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมงานสานใยสายสัมพันธ์วันครู 3 โรงเรียน (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- ศึกษาข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของนักเรียน (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- 2.3 กิจกรรมวันราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- 2.3 กิจกรรมวันราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- 2.3 กิจกรรมวันราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาดูงาน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- ดำเนินงานวันราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- วันราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ประชุม การจัดการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเทโอฟานรำลึก (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- จัดเตรียมเอกสารการติดตามและประเมินผลโครงการ (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ประเมิน สรุปและรายงานผลดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- คัดเลือกพิจารณาตามเกณฑ์ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบ /ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 4.ขั้นสรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- 1.10 นำผลการแข่งขันรวมทุกประเภท ประกาศ และมอบรางวัล (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- ร่วมสัมมนา "Smart wifi solution for smart schools" (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ร่วมสัมมนา การจัดทำวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- สัมมนาทางวิชาการ EDU OPEN HOUSE 2015 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- สัมมนาทางวิชาการ EDU OPEN HOUSE 2015 (วันที่ 6 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- 2.4 วันคืนสู่เหย้า (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- ร่วมประชุม การจัดทำข้อสอบกลาง (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ฝึกซ้อมพิธี (วันที่ 12 ก.พ. 2558)
- อบรม การพัฒนากระบวนการคิดด้วยโปรแกรมประยุคต์ Scratch สำหรับครูคอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- พิธีประกาศเกียรติคุณ (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- เตรียมกิจกรรม (วันที่ 17 ก.พ. 2558)
- ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- วางแผนดำเนินกิจกรรม (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ขั้นตอนดำเนินการ (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอนจากธรรมชาติ (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- สรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายบริการ (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- 2.5 วันอำลาตึก (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- สรุปประเมิน (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 3. ขั้นติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแบบสรุปและรายงานผลงานของมัคคุเทศก์น้อย (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 3.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการใช้งาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการใช้งาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ประเมิน สรุปและรายงานผลดำเนินการ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ประเมิน สรุปผล (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- สรุปผลกิจกรรม (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- 1.9 ติดประกาศผลการแข่งขันของกีฬาแต่ละทีม ให้ทราบ (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- 4. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4.2 นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4.2 นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจของครูที่มีต่อ (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4.2 นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- ร่วมสัมมนา กิจกรรมด้านความเป็นผู้นำและการเรียนรู้ของ Apple (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- อบรมการใช้ระบบ e-office (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมคณะครูในระดับเพื่อวางแผนดำเนิน (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- ร่วมอบรมระบบสารสนเทศ SWIS (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- อบรมการใช้ระบบ e-office (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- เป็นวิทยากร "เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้" (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- เข้าร่วมการอบรมระบบสารสนเทศ SWIS (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ร่วมการอบรมระบบสารสนเทศ SWIS (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- รับสินค้าเครื่องจักรกล (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ดำเนินการจัดซื้อและส่งมอบงาน (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ร่วมประชุมการออกข้อสอบกลาง (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 มี.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 มี.ค. 2558)
- ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 15 มี.ค. 2558)
- ประเมินผล (วันที่ 16 มี.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 มี.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 มี.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินการ (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- อบรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ตรวจติดตามการเบิกจ่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อนำผลมาวางแผนในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ประเมิน สรุปผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- รายงานผลการดำเนินการและเตรียมการจัดค่ายปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ประเมิน สรุปผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อนำผลมาวางแผนในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ประเมินพัฒนาการ สรุปผลพฤติกรรม (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ประเมิน สรุป และรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อนำผลมาวางแผนในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อนำผลมาวางแผนในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อนำผลมาวางแผนในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ร่วมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเสริมสร้างศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2558 (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- กิจกรรมวันสงกรานต์ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงานทบทวนและปรับปรุงเพื่อการพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ดำเนินการสั่งซื้อ รับมอบรถ ตรวจสอบติดตามการใช้งาน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- อบรม การจัดทำสื่อการสอน คณิตศาสตร์กับศิลปะ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ขั้นสรุป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- ร่วมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเสริมสร้างศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2558 (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- สัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- อบรม เทคนิคการสอนการสร้างสิ่งกิจกรรมแบบ World cafe ค่านิยม 12 ประการ (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- ร่วมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเสริมสร้างศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2558 (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 6 เม.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 6 เม.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 6 เม.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- 1.8 นำผลการประเมินมารายงานเพื่อหาข้อปรับปรุงในการจัดครั้งต่อไป (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 16 เม.ย. 2558)
- ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 18 เม.ย. 2558)
- ร่วมประชุม คณะกรรมการสหวิชาชีพ (วันที่ 22 เม.ย. 2558)
- 2.6 วันปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อน (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- ร่วมกิจกรรมสอนคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- ร่วมกิจกรรมสอนคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (วันที่ 26 เม.ย. 2558)
- ร่วมกิจกรรมสอนคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 3.2 ประเมิน สรุปและรายงานผลดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 3.1 สรุปผลการซื้อเสนอผู้อำนวยการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 3.3 นำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชมสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และดำเนินการฝึกนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.1คัดเลือกนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.2 เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.3 ส่งนักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.2 วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.2 ประสานงานกับครูผู้สอนในการตรวจรับของ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.1 ติดต่อบริษัทคอมพิวเตอร์เพื่อยื่นใบเสนอราคา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงขั้นตอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ครูแนะแนวประชม (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ขั้นตอนตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมคณะครูในระดับ (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 6 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 6 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงขั้นตอน (วันที่ 7 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงขั้นตอน (วันที่ 7 พ.ค. 2558)
- ประชุมครูแนะแนว เพื่อวางแผนดำเนินการโครงการ (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม (วันที่ 12 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2558 "การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน" บรรยายเรื่อง"การจัดการศึกษาตามแนวคาทอลิก" โดยคุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี และ "แนวทางการจัดการศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ (วันที่ 13 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 13 พ.ค. 2558)
- สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดปีการศึกษา (วันที่ 13 พ.ค. 2558)
- สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินการปีกากรศึกษา 2558" และ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน /ระเบียบวินัยในการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย" (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยยั่งยืน แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบวินัยในการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินการปีการศึกษา 2558 และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบวินัยในการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินงานปีการศึกษา 2558 และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนา ประจำปีกากรศึกษา 2558"การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน" (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 " การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย" (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ" (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- สัมมนา พัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "บันได 5 ขั้น สู่การเรียนรู้มาตรฐานสากล" (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอแผนการจัดกิจกรรม/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนการดำเนินงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอแผนการจัดกิจกรรม/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนการดำเนินงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะครูชมรมครูคาทอลิก และชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าคาทอลิก/ประชาสัมพันธ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- พิจารณานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ตามเกณฑ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดทำรายชื่อและสรุปจำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- พิจารณานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ตามเกณฑ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดทำรายชื่อและสรุปจำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบความถูกต้อง ของรายชื่อ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กำหนดปฏิทินการดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ออกตรวจพื้นที่เสี่ยง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตรวจหาสิ่งเสพติดด้วยสุนัข (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะอนุกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนด เวลาและ สถานที่ในการจัดอบรมการเล่น stack (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการและ ประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- วางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประเมิน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมครูแนะแนว (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 รับผิดชอบพร้อมแบ่งงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำไปปฏิบัติดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ครูผู้รับผิดชอบประชุมทีมงานวางแผนดำเนินงานตามที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินการงาน/โครงการที่ตั้งไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะครูงานอภิบาลและผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์/รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 2.1 กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ กิจกรรม(12.2(5)) (G.2) (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอขอต่อหน่วยงานต้นสังกัด (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- จัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบการขออนุมัติใช้งบประมาณ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ร่วมประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ประชุมนักเรียนคาทอลิก/ประชาสัมพันธ์/ดำเนินงานตามปฏิทินงานอภิบาล (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ประชุมนักเรียนคาทอลิก/ประชาสัมพันธ์/ดำเนินงานตามปฏิทินงานอภิบาล (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ประชุมนักเรียนคาทอลิก/ประชาสัมพันธ์/ดำเนินงานตามปฏิทินงานอภิบาล (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ทบทวนผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของปีที่ ผ่านมาและนำมาวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ทบทวนผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของปีที่ ผ่านมาและนำมาวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- 1.1 ทบทวนผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของปีที่ ผ่านมาและนำมาวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- ทบทวนผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของปีที่ผ่านมาและนำมาวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- 2.5 ประสานการให้บริการกับผู้ขออนุเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- ความเป็นเลิศทางวิชาการคณิตศสาตร์ (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมครูในแผนก MLP (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- 1.2 คัดเลือกผู้รับผิดชอบประชุมครูในกลุ่ม MLP และมอบหมายงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมครูแผนก MLP (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารย์ในการอบรม (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- ประชุมครูแนะแนวในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพและการศึกษาต่อ (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการตามแผนการ (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามปฏิทินงานอภิบาล/ประชุมชี้แจงรายละเอียดและกำหนดการ (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- test (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานข้อมูลระบบ PSIS (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนด เวลาและ สถานที่ในการจัดอบรมการเล่นหมากล้อม A-Math (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการแต่ละกิจกรรมวางแผนดำ เนินงาน (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- รับฟังความคิดเป็นของประชุชน รถไฟทางคู่ขนานทางมาตรฐาน (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ออกแบบชุดแข่งขัน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- นำแบบเสนอชุดแข่งขัน/ติดต่อห้างร้านผลิต/ดำเนินการจัดซื้อชุดกีฬา (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การกายภาพบำบัดให้นักกีฬาทีมโรงเรียนทราบ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถภาพ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือฯ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการส่งทีีมเข้าแข่งขัน/ฝึกซ้อมเตรียมทีมและส่งเข้าร่วมแข่งขัน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการจััััััััััััดกิจกรรม (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- แต่่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- 3. ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการและประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนงานแต่ละระดับ - ให้นักเรียนฝึกคณิตคิดเร็ว ก่อนเรียน คณิตศาสตร์ทุกคาบเรียนประมาณ 5 ข้อ -ครูเก็บคะแนนทุกครั้ง เพื่อรวบรวมให้รางวัล นักเรียนแต่ละระดับชั้น - ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก - จัดแข่งขันในงานวันวิชาการของโรงเรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของโรงเรียน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.1 ประชุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- เสนอขออนุมัติแผนงาน รางวัล การจำหน่าย/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- เสนอขออนุมัติแผนงาน รางวัล การจำหน่าย/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- จัดทำเกียรติบัตรประเภทต่างๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- จัดกิจกรรมรณรงค์ และการประกวดต่าง ๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประชุมครูแต่ละโรงเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนส่งผลงานประกวดการจัดทำป้ายและรางวัล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตามการเลือกตั้งตามที่กำหนด (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- กำหนด สำรวจ การนำเงินค่าจิดรถยนต์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จราจร (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนจัดงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- จัดอบรมสัมมนาครูผู้สอน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (กิจกรรมที่จัด) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2. ดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.2 จัดเอกสารประกอบการติว (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.3 เริ่มการติวนักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.2 สำรวจ จำนวน ความต้องการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.1 ดำเนินการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.1 ประชุมครูแผนก MLP (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.1 ประชุมครูแผนก MLP (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.2 สำรวจ จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.1 ดำเนินการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประเมิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.3 ดำเนินการจัดซื้อตามโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.2 จัดทำโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.1 ติดต่อสืบราคา (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัท (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนดสถานที่ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.1 ส่งรายงานการประเมินตนเองให้กับคณะกรรมการตรวจของมูลนิธิฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.1 ส่งรายงานการประเมินตนเองให้กับคณะกรรมการตรวจของมูลนิธิฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการรับการตรวจ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการศึกษาภายใน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการศึกษาภายใน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการศึกษาภายใน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ติดต่อ/ประสานงานกับนักวิจัยภายนอกเพื่อ ประเมินผลงานวิจัยของครูผู้สอนและครูสนับสนุนการเรียนการสอน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.2 ติดต่อ/ประสานงานกับนักวิจัยภายนอกเพื่อ ประเมินผลงานวิจัยของครูผู้สอนและครูสนับสนุนการเรียนการสอน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ฟังบรรยายเรื่อง พฤติกรรมการเรียนกับอนาคตทางการศึกษา (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ปฏิบัติธรรมที่วัดในจังหวัดชลบุรี (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ติดต่อบริษัทต่างๆ เพื่อนำเสนอราคา (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเดินทางไปยังสถานที่ที่นักเรียนสนใจ (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการจััััััััััััดกิจกรรม (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- อบรมกรรมการนักเรียน (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- เข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- เลือกประธานนักเรียนม.ปลาย (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- อบรมคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- เลือกตั้งประธานนักเรียน (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขัน (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- ติดตามผลการแข่งขัน (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการส่งทีีมบาสเกตบอลเข้าแข่งขัน (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- ติดตามการกายบำบัด (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- พิธีประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบผล (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- 4.ขั้นปรับปรุงผล (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- สัมมนาเบเกอรี่ ปี 2558 (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- ศึกษาดูงาน รับสมัครนักเรียนใหม่ (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- อบรม เยาวชนระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล"จูเนียร์ NBA " (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- อบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- นัดหมายบริษัทให้มาเข้าพบ (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการกำกับติดตามการอบรมที่กำหนด (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวันทำแบบทดสอบ (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 14 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- ติดตามการแข่งขัน (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียน (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- 3. ขั้นติดตามประเมินผล (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินการ (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- จัดทำตารางเวลาอบรมสัมมนาครูผู้สอน (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการอบรม สัมมนา (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- ม.4 ไปปฏิบัติธรรม (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ติดตามการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- บริษัท One two All เข้ามานำเสนอ fire wall (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- Cabling System Innovation For The Future (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการจัดงานมอบรางวัลเรียนดี (วันที่ 13 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบรางวัลเรียนดี (วันที่ 13 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- ร่วมประชุมเตรียมงานถวายตัวภราดา (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนด (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- 2.1 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา/แต่งตั้ง คณะกรรมการฯ (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนและครูสนับสนุนการเรียนการสอนทราบถึงแนวปฏิบัติในการจัดทำ งานวิจัยในชั้นเรียนและเพื่อพัฒนางาน (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ประเมิน (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- ร่วมประชุม คณะกรรมการสหวิชาชีพ (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะครูงานอภิบาลและผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์ (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- อบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครูวิทย์ มาคิดให้ Work สำหรับครูประถมศึกษา (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ประชุมพัฒนาการด้านการศึกษา โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- ติดตามผลการแข่งขัน (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทิน (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- -ดำเนินการตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- 2.4 เก็บรวบรวมผลการจัดทำงานวิจัยของครูผู้สอน และครูสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อนำส่งให้นักวิจัยภายนอกตรวจสอบ (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการส่งทีมฟุตซอลเข้าแข่งขัน (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการจััััััััััััดกิจกรรม (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- ฟังบรรยายเรื่องสอบแอดมิซชั่น (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนดสถานที่ (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- ติดตามผลการแข่งขัน (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- จัดอบรม สัมมนา ด้านพิธีกรรมของศาสนา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- จัดอบรม สัมมนา ด้านพิธีกรรมของศาสนา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติด (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- สัปดาห์ต้านยาเสพติด (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- อบรม " การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร" บริษัท Mas schools (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน/งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิจกรรมค่ายฝึกสมรรถภาพทางกายนักเรียนใหม่ ม.4 (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- อบรม "การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ GPAS" (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- สัมมนา "การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ GPAS" (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการส่่งทีมตะกร้อเข้าแข่งขัน (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ติดตามผลการแข่งขัน (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- 2.3 ประชุม/ชี้แจง/ใหัความรู้กับครูผู้สอนและครู สนับสนุนการเรียนการสอนในการทำวิจัย (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- รับชุดตรวจเช็คจำนวน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการนำค่าบำรุงกองลูกเสือไปส่ง (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ฟังบรรยายเรื่อง การทำ Portfolio (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการกายภาพบำบัดนักกีฬาทีมโรงเรียนที่มีอาการบาดเจ็บ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญมงฟอร์ตตามตึกเรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมตอบคำถามตามตึกเรียน/เล่าประวัติของนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิิจกรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ติดต่อสมาคม/องค์กร/หน่วยงานภายนอกมาร่วม จัดกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- กำหนดตารางเวลา สถานที่ กติกาการเข้าร่วม กิจกรรม ติดต่อ เชิญสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชาสัมพันธ์งานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ถวายราชสดุดี ร.6 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- กรรมการจัดงานพิธีถวายราชสดุดีฯ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2.2 นำสื่อและวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนใช้ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2.3 ติดตามสังเกตการณ์ใช้าาื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 1.2 วิเคราะห์หนังสือในแต่ละรายวิชา (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 1.3 สำรวจ จำนวนความต้องการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 1.2 สำรวจ จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2.2 นำสื่อและวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนใช้ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 1.1 เสนอพิจารณาอนุมัติการจัดการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2.3 จัดทำโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 1.2 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2.1 รับการตรวจจากคณะกรรมการ BSG. (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 3.1 สรุปผลการตรวจ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป รายงานผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 4.1 ประเมินสรุปและรายงานผล (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ติตามสังเกตการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญตรา"Crossword Game Hall of Fame Night 2015" (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- 1.1เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- 2.2 ประสานกับงานปกครองแต่ละระดับชั้นในการเชิญชวนขอรับบริจาค (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- อบรม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อผลิตสื่อการสอน (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ดร.ศักดิ์สิน) พว. พระราม 5 (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- จัดอบรม สัมมนา ด้านพิธีกรรมของศาสนา (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- ดำเนินงานจัดกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงานอภิบาลและอาสาพัฒนา (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียน อ.3-ป.6 (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- อบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายท้องถิ่น (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- สัมมนา คณะกรรมการงานวิชาการ "พลังเชิงบวกสู่เป้าหมายคุณภาพงานวิชาการ" (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- 1.2 จัดหาบริษัทจัดซื้อ / จัดจ้าง (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในธุรกิจการจัดและงานบริการอาหาร (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- อบรม วิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อความปลอดภัยอาหารในธุรกิจการจัดและงานบริการอาหาร (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน การเตรียมโรงเรียนสู่การประเมินมาตรฐานสากล (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- ร่วมประชุม คณะกรรมการสหวิชาชีพ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- 2.2 เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- อบรม ประเทศอื่นเขาสอน STEM อย่างไร (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- เป็นวิทยากร มูลนิธิไทยคม ฟุตบอลแคมป์ 2015 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- แต่่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- อบรม โครงการอบรมครูหลักสูตร (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและครูทราบ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- 2.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- เป็นวิทยากร มูลนิธิไทยคม ฟุตบอลแคมป์ 2015 (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- อบรม ระบบ Swis การโพสต์ข่าว/โพสต์ภาพ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- อบรม โครงการอบรมครูหลักสูตร (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- เป็นวิทยากร มูลนิธิไทยคม ฟุตบอลแคมป์ 2015 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- 2.1 พิจารณาการนำเสนอแบบและราคาก่อสร้าง (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 1.1 ประชุม (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- เป็นวิทยากร มูลนิธิไทยคม ฟุตบอลแคมป์ 2015 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- อบรม โรงเรียนนำร่องในการส่งเงินสะสมและเงินสมทบของโรงเรียนเอกชน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- สัมมนา นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการก้าวสู่การเป็นเลิศ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน ระบบ/การจัดการร้านอาหาร (นมสด) (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- ดำเนินการจััััััััััดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- เปิดงานประเพณีวันเข้าพรรษา (หล่อเทียนพรรษา) (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- สัมมนา พลิกแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- ประชุมทบทวนคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- ประชุมแก้ไข/พัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-6 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 26 ก.ค. 2558)
- สัมมนา การดูแลเด็กไทยยุคใหม่ให้มีระเบียบวินัย โดย คุณพ่อยอแซฟ นุพันธุ์ ทัศมาลี ,การส่งเสริมวิชาการและคุณธรรม โดย ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ และ จิตวิญญาณความเป็นครู โดย ภราดาวิทยา เทพกอม (วันที่ 26 ก.ค. 2558)
- สัมมนา การพัฒนาคุณภาพการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน โดย ภราดาวิทยา เทพกอม (วันที่ 26 ก.ค. 2558)
- ติดตามการจััดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- 2.2 ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทผู้รับเหมา (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- 2.3 ประสานงานกับงานจัดซื้อ เพื่อขออนุมัติการ (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 30 ก.ค. 2558)
- ติดตามการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหา (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- อบรม เทคนิคการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเล่น การเคลื่อนไหวจังหวะดนตรีฯ (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ประชาสัมพันธ์ และนำนักเรียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมครูในแผนก (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 1.2 ติดต่อขอกำหนดการสอบจากหมาวิทยาลัยเคมบริดต์ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 2.2 นำสื่อและวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนใช้ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 1.4 ประชุมชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ประเมิน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงขั้นตอน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 1.2 ติดต่อ/ประชมสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการรับการตรวจ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินการสำรวจ (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- กำหนดบทบาทหน้าที่บุคลการ (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (กิจกรรมที่จัด) (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- 2.1 ติดต่อประสานงานกับบริษัท ห้าง ร้านค้าต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรม ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนมอบหมายผู้รับผิดชอบ (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 4 ส.ค. 2558)
- อบรม ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 4 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- 2.2 ... (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- แข่งขันบาสเกตบอล Sponsor Thailand Champtionship 2015 รุ่น 13,15,18 ปี (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- ดำเนินการจัััััััััััดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ดำเนิินการจััััดกิจกรรมวันอัสสัมชัญและพิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- พิธีถวายพระพรฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- กีฬาตะกร้อชิงถ้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คร้้งที่ 4 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ร่วมประชุม ทิศทางการจัดการศึกษาเอกชนสู่สากล (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- สัมมนา "ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย" อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ประชุม ทิศทางการจัดการศึกษาเอกชนสู่สากล (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- อบรม แนวทางการสอนภาษาอังกฤษแบบ CEFR (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- อบรม "ปฏิบัติการเชิงลึกการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA" (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 9 ส.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- สังเกตการณ์ตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- ประชุม โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายปี 2558 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- จิตวิญญาณความเป็นครู (UTQ -55301) (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- ดำเนินงานการทดสอบทางจิตวิทยากับนักเรียนแต่ละระดับชั้น (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "คณิคศาสตร์ ระดับประถมศึกษา" (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- สัมมนา เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR coacher มืออาชีพยุค AEC (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- ร่วมประชุม คณะกรรมการสหวิชาชีพ (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- อบรมการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่" (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "การบริหารงานบุคล" (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- อบรม สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จ.ชลบุรี (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ดำเนินการจััััััััััดกิิจกรรม (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- สัมมนา กุญแจสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการบริการอาหารในยุค AEC (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- อลรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู" (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- อบรม เชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- สัมมนา ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- อบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- สัมมนา 350ปี การศึกษาคาทอลิกไทย:เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- สัมมนา การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- สัมมนา 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย: เหลี่ยวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- สัมมนา 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- สัมมนา 350ปี การศึกษาคาทอลิกไทย:เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- สัมมนา การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- วันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- วันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- วันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต และ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- สัมมนา 350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย: เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- ประชุม เชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- อบรม "7 อุปนิสัยของนักการศึกษา" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- งานเลี้ยงภาคค่ำ (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ดำเนินการจััดจำหน่ายบัตร/ติดต่อซื้อรางวัล/จับรางวัล/มอบรางวัล (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 2.4 ดำเนินการก่อสร้าง / ตกแต่งห้องต่าง ๆ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และสมัคร (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 1.4เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 3.1 ติดตั้งและตรวจติดตามการใช้งาน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 2.4 ให้งานจัดซื้อดำเนินการสั่งซื้อตามที่ได้รับอนุมัติ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- สรุปผลและการติดตามผล (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 1.3ติดต่อผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 1.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดเตรียมข้อมูล/หลัหฐาน ผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 2.1 รับการตรวจจากคณะกรรมการ ตรวจประเมินจากมูลนิธิฯ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 1. สรุปผลการตรวจ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 1. ประเมินสรุปและรายงานผล (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 2.2 ประมวลผลการสำรวจ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 1.3 ประชุมทบทวนกระบวนการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 1.4 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 2.1 ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- แบบประเมินงานวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- แบบประเมินงานวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- ดำเนินการจัดงานวันวิชาการประจำปี (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- 2.4 จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ห้องสมุดทุกระดับชั้น (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- 3.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โค้กคัพ ประจำปี 2558 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครู (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ดำเนินการจััััััััััััดกิจกรรม (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โค้กคัพ ประจำปี 2558 (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 14 (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- 2.1 ดำเนินการ (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- การแสดง MLP English Talent Show (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- ความรู้เรื่องการทำเบเกอรี่ ค่าเฟ่ (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- แต่งตั้ั้้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการลูกเสือ และหัวหน้าผู้กำกับลูกเสือ (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- ร่วมประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย (วันที่ 19 ก.ย. 2558)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 20 ก.ย. 2558)
- พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 14 (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "นริยธรรมสำหรับนักบริหาร" (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- ดำเนินการจััััััััััดการแข่งขันกีฬาสี (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- ร่วมโครงการนักเรียนสุขภาพดี ปลอดภัยรไร้ NCDs (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- รายการแข่งขันตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี "อาเซียนสคุลเกมส์ ครั้งที่ 7" ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- อบรม การกำกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- อบรม การกำกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- อบรม การกับกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- อบรม การกำกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- อบรม สรุปผลการนิเทศการสอน (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "ระเบียบงานสารบรรณ" (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สัมมนา คณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักกีฬา (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- จัดอบรมสัมมนา (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ(กิจกรรมที่จัด) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 3.1 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและผู้ปกครอง (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมคณะกรรมการในแผนก เพื่อวางแผนการจัดค่าย (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 3.1 ติดตั้งและตรวจติดตามการใช้งาน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนดสถานที่ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางเเผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- วางแแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นแผนงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.1 ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 2.3 จัดทำรายงานสำรวจ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป รายงานผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปประเมินผลการดำเนินการ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 3.1 รายงานผลการสำรวจ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปประเมินผลการดำเนินการ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ติดตามผลการแข่งขัน (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- สัมมนา Cabling System Innovation For The Future (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- สัมมนา คณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพพนักงาน (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- อบรม การเรียนรู้สู่การปฏิบัติตาม กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- ประชุมครูนักกีฬาครูและกองเชียร์ (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- ประชุมครูแนะแนวเพื่อวางแผนงาน (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- จัดหาสถาบันติว (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- ครูแนะแนวประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่รับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- ประชุมกรรมการ 3 โรงเรียน (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกำกับติดตามงานและประชาสัมพันธ์โดยใช้ระบบ SWIS (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- 2.2 อบรม (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- 1.1 วางแผน (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- อบรม โครงการกำกับติดตามงานและประชาสัมพันธ์โดยใช้ระบบ SWIS (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- ดำเนินการจััััััััััััดกิิจกรรมพัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- อบรม การสร้างสรรค์สื่อและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่กระบวนการคิด (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- อบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง(BBL) (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- สัมมนา รวมพลังสร้างสรรค์ 4 G (Grow Go Goal together) (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- อบรม "อาชญาวิทยาเชิงพหุสังคมว่าด้วยสภาพปัญหาและสถานการณ์ การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- อบรม "อาชญาวิทยาเชิงพหุสังคมว่าด้วยสภาพปัญหาและสถานการณ์ การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 1. วางแผนการจัดทำกำหนดการสัมมา (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1สัมมนาผุ้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนิการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมิณผล (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1การสัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- สัมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.2 .แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.1สัมมนาผู้บริหาร (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- สัมมนา คณะภราดาและผู้ครูร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- 2.2 สัมมนาวันที่สอง (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศบุคลากรประจำการใหม่ (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2เเจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแแบ (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 3.แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพอใจในการสัมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 3.1 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 3.แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพอใจในการสัมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- แจกแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- 2.2 แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- ร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- แจกใบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนา (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- สัมมนา คณะภราดาและผู้ครูร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- อบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้คณะกรรมการพลศิล (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- สัมมนา การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- ประเมิน (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4.ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4.ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุปป/รายงานปรังปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4.ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4.ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4.ขั้นสรุป/รายงานการปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสุป/รายงานปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4.ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4.ขั้นตอนสรุป (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3.ขั้นตอนตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4.ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4.ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุปป/รายงานปรังปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4.ขั้นสรุป / รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตามผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4.ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุ่งพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4.ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- อบรม การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ติดตามการเข้าร่วมแข่งขัน (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- แข่งขันกีฬาครูฯ ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2558 (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- แข่งขันกีฬาครูฯ วันที่ 1 (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- อบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้คณะกรรมการพลศิล (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- แข่งขันกีฬาครูฯ วันแรก (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- แข่งขันกีฬาครูฯ วันที่สอง (วันที่ 18 ต.ค. 2558)
- สัมมนา Digital Learning Systems และสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว (วันที่ 19 ต.ค. 2558)
- สัมมนา Digital Learning Systems และสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว (วันที่ 19 ต.ค. 2558)
- สัมมนา Digital Learning Systems และสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- สัมมนา Digital Learning Systems และสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- สัมมนา Active Smart Class room ด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1สรุปและประเมินผลการดำเนินาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1สรุปเเละประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมิญผลดำเนินการ (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินการ (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1สรุปและประเมินผลการดำเนินการ (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1สรุปและประเมินผลการดำเนินการ (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- ประเมิน (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- 1.3 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ส่งผลการทดสอบแก่ผู้บริหาร ครูประจำชั้น นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- สัมมนา เทคนิคการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- สอบ Pre - Test ก่อนเริ่มโครงการ (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- กำหนดการลอยกระทง (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.6 (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- 3.1 ดำเนินการประสานผู้เกี่ยวข้องคัดสรรงานวิจัย เพื่อนำส่งประกวดตามระเบียบมูลนิธิฯว่าด้วยการ ให้รางวัลผลงานวิจัยฯ (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- เข้าค่ายชั้นประถมศึกษาปีที 6 วันที่ 28-30 ต.ค.2558 (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- 1.3 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- 1.3 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- 2.3จัดนิทรรศการ และสถานที่ (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- กำหนดการวัน Open House แผนก MLP อาคารโอเซ่ ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.6 วันที่สาม (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- สัมมนาปรับทางธรกิจ กำหนดทิศทางอุตสาหกรรม (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- 2.1 ดำเนินการทดสอบตามวันและเวลาที่ศูนย์ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- 2.1 ดำเนินการทดสอบ Preparation Test ตามวันและเวลาที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- ประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ครูทราบ (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- แต่งตั้ั้้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- 2.1 ดำเนินโครงการ (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (กิจกรรมที่จัด) (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- 2.1 สำรวจโรงเรียนที่มีความจำเป็นและต้องการหนังสือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ครูแนะแนวติดต่อบุคลากร (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- การสอนเสริมความรู้ทางวิชาการ (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.5 (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือชั้น ป.5 รวมกองที่ใต้ตึกโดนาเซียง (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- เข้าค่ายพักแรม วันที่ 2 (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- ค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 วันที่ 3 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- อบรม Education Leadership Summit 2015 (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- สัมมนา แนะนำสุดยอดอาชีพ รองรับตลาดเออีซี (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.4 (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 วันแรก 11 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 วันที่ 2 (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- ประชุม (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 วันที่ 3 (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- อบรม ทักษะการวาดภาพสีน้ำด้วยสีไม่ระบายน้ำ และสีชอลคน้ำมันระบายน้ำเรนาซองส์ (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ย. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- แต่งตั้ั้้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทราบ (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- 2.1 ดำเนินโครงการ (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- สอบ KET PET แผนก MLP (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- สอบ YLE แผนก MLP (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- ฝึกซ้อมการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- สัมมนา ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปี 58 (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะครูงานอภิบาลและผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์ (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- ประเมินผล (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ประชุมร่วมแก้ไขข้อบังคับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- อบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2558 (วันที่ 22 พ.ย. 2558)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- 1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- 1.3 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- อบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ipad ในการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- วันลอยกระทงนักเรียนประจำ (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- กิจกรรมลอยกระทงแผนกปฐมวัย (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเปิดการแข่งขันกรีฑา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 พ.ย. 2558)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- แข่งขันกรีฑาสี วันที่2 และพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- สัมมนา ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปี 58 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ร่วมประชุม การส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต" (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฑาสีอนุบาล 2558 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- 3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- ครูแนะแนวประชุมแนวทางการจัดงาน (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- ดูงาน การผลิตน้ำดื่มโรงเรียน (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ดำเนิิินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผน การจัดดำเนินงานในระดับชั้น (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- จัดทำรายชื่อผู้ที่เรียน SEP ที่จบชั้นม.3 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 2.3 ห้องสมุดแต่ละระดับชั้นคัดเลือกหนังสือและวารสารล่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับบริจาค (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 2.2 ประมวลผลและสรุปผลการทดสอบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 2.2 ประมวลผลและสรุปผลการทดสอบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมวางแผนในแผนก (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 1.2 จัดทำรายขื่อผู้ที่เรียน MLP ที่จบชั้นม.3 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ประเมิน (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 (วันที่ 2 ธ.ค. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (วันที่ 2 ธ.ค. 2558)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล (ประถมต้น) (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- สัมมนา การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล (ป.4 - ม.6) (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิิจกรรม (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- สัมมนา การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน (วันที่ 5 ธ.ค. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน และอบรม การบริหารงานวิชาการ สู่โรงเรียนแห่งการคิดเป็นฐาน (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- สัมมนา "การศึกษาแนวมนุษย์ปรัชญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก" (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน และอบรม การบริหารงานวิชาการ สู่โรงเรียนแห่งการคิดเป็นฐาน (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- โครงการการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- อบรม หลักการออกกำลังกายและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- อบรม โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- อบรม โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- อบรม เชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา" (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินโครงการ (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน โครงการ"Community Based Study" Volume 5 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- อบรม เทคนิคการสอน English Program (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- อบรม ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- งานคริสมาสต์ครอบครัวครู (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- อบรม หลัการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ Coaching (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- วันคริสต์มาสพนักงาน (วันที่ 25 ธ.ค. 2558)
- อบรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (วันที่ 25 ธ.ค. 2558)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 26 ธ.ค. 2558)
- อบรม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร (วันที่ 26 ธ.ค. 2558)
- ดำเนินการจััััััััััดการคัดเลือกรอบภูมิภาคและคัดเลือกรอบสุดท้าย (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ติดตามการคัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ตรวจรายชื่อของนักเรียน SEP (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- จัดทำวุฒิบัตร (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3.1 รายงานผลการทดสอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3.1 รายงานผลการทดสอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3.1 ประเมิน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3.1 ประเมิน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3.1 ประเมิน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3.1 ประเมิน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมชี้แจงคณะครูผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1.1 ศึกษาข้อมูลการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1.ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 3.ดำเนินงานจัดซื้อเครื่องดนตรี และ อุปกรณ์ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1.1 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 2.ขั้นเตรียมงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินงานจัดซื้อเครื่องดนตรี และอุปกรณ์ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 2.2 จัดซื้อเครื่อง Piano Uplight (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 2.3 จัดซื้อเครื่อง Guitar Grand (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1.1 ศึกษาข้อมูลโปรแกรม SWIS Plus (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 1.3 ตรวจรายชื่อของนักเรียน MLP (วันที่ 3 ม.ค. 2559)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์ และนำนักเรียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- 2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- 2.3 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- 3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- ครูแนะแนวประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- ครูแนะแนวดำเนินงาน (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- แต่่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- ร่วมประชุมเกณฑ์ประเมินผลงานครูดีเด่นสมาคมผู้บริหาร รร.เอกชนอำเภอศรีราชา (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- ดำเนินการจััััััััััััดกิจกรรม (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- อบรม รักษ์ไทยใช้ภาษาอ่านคล่อง (ระดับประถมศึกษา) (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- อบรม เชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- อบรม เชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- อบรม Classical guitar : Guitar pieces volume 1 group A (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ป.1 (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมพิจารณาโครงการ (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมพิจารณาโครงการ (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมพิจารณาโครงการ (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมพิจารณาโครงการ (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมพิจารณาโครงการ (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมพิจารณาโครงการ (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ป.2 (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- 1.4 จัดทำวุฒิบัตร+ปกวุฒิบัตร (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ป.3 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- การดำเนินงานให้เหมาะสม (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- สานใยสายสัมพันธ์วันครู 3 โรงเรียน (3 ดาวบูรพา) (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- สัมมนา Program SWIS Plus (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- ดำเนินการติดต่อผู้สนับสนุน/ดำเนินการซักซ้อมการแสดง/จัดงาน (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- "ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา" (ปฐมวัย/นักเรียนใหม่) (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- "ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา" (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- ดำเนินการจัััััััััััััดกิิจกรรมวันเทโอฟานรำลึก (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- อบรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- ประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศ (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- อบรม Classical guitar : Guitar pieces volume 2 group A (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2559 (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- อบรม เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการ BBL ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตรงตามมาตรฐานสากล (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- ติดตามการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ดำเนินกิจกรรมโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ดำเนินการมอบวุฒิบัตร (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 3.2 ประเมินและสรุปผลดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 3.2 ประเมินและสรุปผลดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 2.1ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 3.1 รายงานผลการตรวจติดตามให้ผู้บริหาร (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 4. ขั้นสรุป รายงานผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 4.1 ประเมินสรุปและรายงานผล (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 2.2 จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- เรียน Intensive Corse (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- วันเรียน Intensive Course (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 2.4 นำสิ่งของไปบริจาค (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- 2.5 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- อบรมเข้มวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Science (วันที่ 4 ก.พ. 2559)
- สรุปสินค้าคุณภาพชุด (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลของโครงการ (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- อบรมเข้มวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- อบรมเข้มวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วันที่ 7 ก.พ. 2559)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- อบรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- อบรม การจัดค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- 2.1 ดำเนินกิจกรรม (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- อบรม เครื่องมือจัดการเรียนแบบ BBL สู่ STEM เพื่อสร้าง Active Citizen (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- ดำเนินการจััััััััััััััดพิธีประกาศเกียรติคุณ (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- กำหนดการพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- พิธีประกาศเกียรติคุณ (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- ประชุม การจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "สาระการเรียนรู้ศิลปะ:ดนตรีศึกษา" (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- อบรม การจัดทำแผนชุมชนฯ ของท้องถิ่น ประจำปี 2560 (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย" (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- อบรม กาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- สอบ Post - Test (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง" (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การศึกษาปบมวัย" (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- 4.1 สรุป ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ" (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซ" ดนตรี (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา) (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- อบรม "แนวทางงานอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี" (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา" (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับประถม) (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา : ปฐมวัย (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การพัฒนาบุคลกากรทางการศึกษา: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (วันที่ 21 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การศึกษาปฐมวัย" (วันที่ 21 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง" (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง" (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงการ" (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้" (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง" (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ร่วมประชุม ความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก (วันที่ 24 ก.พ. 2559)
- อบรม ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนโยบายศูนย์กีฬาสู่ตลาดประชาคมอาเซียน (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 6952 (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- อบรม "ศิลปะในการใช้ท่าทางประกอบการสอน" (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- อบรม "พูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ก็เข้าใจ" (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สรุปรูปเล่มรายงานผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- 2.1 ติดต่อสืบราคา (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สรุปรูปเล่มรายงานผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สรุปรูปเล่มรายงานผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ประเมินผลของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- จัดทำรูปเล่มสรุปโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ประเมินผลของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- จัดทำรูปเล่มสรุปโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ประเมินผลของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- จัดทำรูปเล่มสรุปโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.1 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.2 ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และจัดพิมพ์ตามขั้นตอนของรายงานการประเมินตนเอง (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แก้ไข เพิ่มเติมมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- จัดทำรูปเล่มและสรุปผลโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดส่งข้อมูล และเขียนรายงานมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.2 ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และจัดพิมพ์ตามขั้นตอนของรายงานการประเมินตนเอง (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แก้ไข เพิ่มเติมมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.1 สรุปประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.2 ทำรายงานเสนอแนะผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.1 ติดต่อโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.2 จัดหาของที่ระลึก (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.3 จองรถโรงเรียน/จัดทำเอกสารดูงานที่งานบุคลากร (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.4 ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารงานของโรงเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.1 สรุปการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.1 ตรวจสอบจากรายงานการใช้งานประจำเดือน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.2 สรุปประเมินโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.1 ติดตั้งโปรแกรมและข้อมูลต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.1 จัดทำเว็บไซต์และตรวจสอบเน็ตเวิร์ค (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.1 อบรมคณะกรรมการ ระบบ SWIS (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.2 คณะกรรมการ SWIS ทดลองใช้โปรแกรม SWIS Plus (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.3 อบรมโปรแกรม SWIS Plus ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.4 ครูทดลองใช้โปรแกรม SWIS Plus (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.5 ติดตามผลงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- จัดทำรูปเล่มสรุปโครงการ (วันที่ 5 มี.ค. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ ประเมินความพึงพอใจ (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- สรุปผลและรายงานผล (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- 4. สรุปผลโครงการส่งเสริมงานวิจัยฯ (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- ศึกษาดูงาน ร่วมคณะผู้รับบริหาร/คณะครูโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในต่างประเทศ (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- ศึกษาดูงาน การบริหารงานของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม. (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ศึกษาดูงาน ร่วมคณะผู้รับบริหาร/คณะครูโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในต่างประเทศ (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน" (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สัมมนา การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- 3.ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- 4.สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาครูภายใน (วันที่ 12 มี.ค. 2559)
- ติดตามผลการแข่งขัน (วันที่ 12 มี.ค. 2559)
- กำหนดการแข่งขันกีฬาสีครูภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 12 มี.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- อบรม ศิลปะการทวงหนี้ (วันที่ 17 มี.ค. 2559)
- อบรม "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ" ต่อยอดนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (วันที่ 18 มี.ค. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- อบรม ปฐมวัย (TEPE 55122) (วันที่ 24 มี.ค. 2559)
- อบรม การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (วันที่ 24 มี.ค. 2559)
- อบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วันที่ 25 มี.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3.1 ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 2.4 ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จัดพิมพ์ตามขั้นตอน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาข้อมูลทั้งหมด ปรับปรุงเพิ่มเติม (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมจัดพิมพ์ณุปเล่ม รายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ประเมินผลและรายงานผล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป รายงานผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 2.4 ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จัดพิมพ์ตามขั้นตอน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาข้อมูลทั้งหมด ปรับปรุงเพิ่มเติม (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป รายงานผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมจัดพมพ์รูปเล่ม รายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ประเมินผลและรายงานผล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป รายงานผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (วันที่ 3 เม.ย. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- ร่วมประชุมนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อกาีมีงานทำของจังหวัดชลบุรี (วันที่ 5 เม.ย. 2559)
- ศึกษาดูงาน "ความหวัง"ในการรักการอ่าน นิทรรศการ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (วันที่ 7 เม.ย. 2559)
- ร่วมประชุม ชี้แจงขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการจัดการศึกษาเพือการมีงานสู่การปฏิบัติ (วันที่ 7 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ม.1 (วันที่ 8 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ม.4 (วันที่ 8 เม.ย. 2559)
- อบรม การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน ม2อัสสัมชัญ "ABAC Track IEP" (วันที่ 8 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 11 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 11 เม.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 2. สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 2.1 กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการกิจกรรม(12.2(5)) (G.2) (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- อบรม งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร (วันที่ 24 เม.ย. 2559)
- สรุปผลการดำเนินการ (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 26 เม.ย. 2559)
- อบรม การเตรียมความพร้อมปรับปรุง NPAEs เพื่อรองรับมาตรฐานการปัญชีใหม่ (วันที่ 26 เม.ย. 2559)
- ประชุม การใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี (วันที่ 26 เม.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 27 เม.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 27 เม.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ทัศนศึกษาพนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- กีฬาพนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 4.สรุปผลและประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- Total Solution to English Proficiency Project of 2016-2018 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- Total Solution to English Proficiency Project of 2016-2018 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.1 ขอใบเสนอราคาจากบริษัทต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.2 พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่เสนอราคา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.1 ขอใบเสนอราคาจากบริษัทต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.2 พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่เสนอราคา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.3 ทำการติดตั้งระบบสำรองไฟ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.1 ขอใบเสนอราคาจากบริษัทต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.2 พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่เสนอราคา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมครูแผนก MLP (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.2 วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.2 ประสานงานกับครูผู้สอนในการตรวจรับของ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมครูแผนกMLP (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.1 ขอใบเสนอราคาจากบริษัทต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.2 พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่เสนอราคา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.3 ทำการเดินสายใยแก้วไปยังห้อง Server ใหม่ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.1 ขอใบเสนอราคาบริษัทรับติดตั้งระบบ Hotspot Wifi (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3.ดำเนินงานจัดซื้อเครื่องดนตรี และ อุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.1 ขออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.1 ขอใบเสนอราคาจากบริษัทต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.2 พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่เสนอราคา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป และรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป และรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป และรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป และรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบติดตามปรเมิณผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.1 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- คัดเลือกผู้รับผิดชอบประชุมครูในกลุ่มสาระฯชี้แจง และมอบหมายงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.1 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- Train The Trainer ด้านการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- Train The Trainer ด้านการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 5 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 5 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 5 พ.ค. 2559)
- วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ครูแนะแนวประชุม (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- การดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมครูแนะแนว เพื่อวางแผนดำเนินการ โครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ครูออกตรวจพื้นที่เสี่ยง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เพิ่มความถี่ในการตรวจพื้นที่ในที่ลับตา และรับแจ้งข่าวจากบุคคลภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- คัดเลือกผู้รับผิดชอบประชุมครูในกลุ่มสาระฯชี้แจง และมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และดำเนินการฝึกนักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- คัดเลือกนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนด เวลาและ สถานที่ในการจัดอบรมการเล่น Crossword / Word Up (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการและประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารย์ในการอบรม (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เข้าค่ายอบรบกองรัอยพิเศษ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปรายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา/รายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 คัดเลือกผู้รับผิดชอบประชุมครูในกลุ่ม MLP ชี้แจง และมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และดำเนินการฝึกนักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.3 คัดเลือกนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.4 เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทีเป็นตัวแทน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.4 ส่งนักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3.1 ประเมินสรุปผลการแข่งขันทักษะความสามารถในการแข่งขันนักเรียน MLP (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ติดตาม (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมครูในแผนกMLP (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.2 คัดเลือกผู้รับผิดชอบประชุมครูในกลุ่ม MLPชี้แจง และมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และดำเนินการฝึกนักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 คัดเลือกนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.2 เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทีเป็นตัวแทน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.3 ส่งนักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3.1 สรุปและประเมินผลโครงการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์นักเรียน MLP (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมคณะครูในระดับ เพื่อวางแผนดำเนินการโครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการทุกชั้นเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 4. สรุปผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 4. สรุปผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 4. สรุปผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 เสนอพิจารณาอนุมัติการจัดงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ทดลองใช้โปรแกรม SWIS Plus (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมครู/หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องวางแผน พร้อมแบ่งงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปฏิบัติ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ครูผู้รับผิดชอบประชุมทีมงานวางแผนดำเนินงานที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการงาน/โครงการที่ตั้งไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครู (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2 ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัด กิจกรรม (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีกหาร ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดซื้อกล้องจุลทรรศและอุปกรณ์ทางชีววิทยา (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ห้องตัดต่อ (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- กำหนดลักษณะกิจกรรม (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- กำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- กำหนดปฎิทินการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- เสนอแผนการจัดกิจกรรม (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก อนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- ตั๊บลีกนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- กำหนดและร่างระเบียบ การจอดและค่าบริการ (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- กำหนด สำรวจ การนำเงินค่าจอดรถยนต์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จราจร (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์ และจัดทำประกาศแจ้งเจ้าของรถยนต์ (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- จัดเก็บค่าฝากจอดรถยนต์ (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการ (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการ (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- 1.3 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการอบรม (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- อบรมกรรมการนักเรียน (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- 1.3 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนนักเรียนและครูเข้าร่วม (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- ทำการติดตั้งระบบสำรองไฟ (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- ข้นประเมิน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- วางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 1.2 กำหนดตารางการบำรุงรักษาระบบ Network (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.1 ดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- เชิญวิทยากร/เจ้าหน้าที่ทหารให้ความรู้และฝึกระเบียบแถวเบื้องต้น (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมครูแต่ละโรงเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- แผนกปกครองเป็นเจ้าภาพจัดประชุม (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการระเบียบวินัย พื้นฐาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- นักเรียนส่งผลงานประกวดการจัดทำป้ายและรับรางวัล (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ส่งเสริมนักเรียนที่ได้รับรางวัลเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ โครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งบอร์ดในห้องเรียนและตามอาคารเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตามการเลือกตั้งตามที่กำหนด (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- จัดกิจกรรมรณรงค์และการประกวดต่างๆ นักเรียนมีส่วนร่วม (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตาม (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- จัดกิจกรรมรณรงค์และการประกวดต่างๆ นักเรียนมีส่วนร่วม (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนและทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตาม (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- สุ่มตรวจหาสิ่งเสพติดด้วยสุนัข (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- เชิญวิทยากรให้คำปรึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาหรือปรับปรุงงานจราจร (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- เสนอขออนุมัติแผนงาน รางวัล การจำหน่าย/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.1 ขอใบเสนอราคาจากบริษัทต่างๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.2 พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่เสนอราคา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- วางแผนดำเนินกิจกรรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- วางแผนดำเนินกิจกรรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.3 ทำการติดตั้งระบบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 4.สรุปผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.2 จัดเอกสารประกอบการติว (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.3 เริ่มการติวนักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 3. ประเมิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.2 สำรวจ จำนวน ความต้องการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.1 ดำเนินการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.1 ประชุมครูแผนกMLP (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.1 ประชุมครูแผนกMLP (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.2. สำรวจ จำนวน ความต้องการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.1 ดำเนินการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.2 พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่เสนอราคา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.3 ติดตั้งระบบ Hotspot Wifi (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.3 ประชุมวางแผนการจัดโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนดสถานที่ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนดสถานที่ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2 ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการ (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- ประเมิน สรุป และรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการกำกับติดตามการอบรมที่กำหนด (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินการ (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินการ (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 12 มิ.ย. 2559)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินการ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- ประชาสัมพันธ์ และนักเรียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการฝึกสอนทักษะ และให้นักเรียนร่วมปฏิบัติ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 15 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประสานงานกับครูระดับชั้นตรวจรับของ (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประสานงานกับครูระดับชั้นตรวจรับของ (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประสานงานกับครูระดับชั้นตรวจรับของ (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ดำเนินการ (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 19 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- 2.ดำเนินการ (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- พิธีเปิด อาคารยอห์นแมรี่ (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- Active Smart Classroom 2016 (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- Active Smart Classroom 2016 (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ กำหนดวันทำแบบทดสอบ (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- ติดตั้งระบบสำรองไฟ (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- ติดตั้งระบบ Network (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- ติดตาม (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- จัดกิจกรรมรณรงค์และการประกวดต่างๆ นักเรียนมีส่วนร่วม (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ประเมินความพึงพอใจ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ดำเนินงานการทดสอบทางจิตวิทยากับนักเรียนแต่ละระดับชั้น (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ส่งเสริมนักเรียนที่ได้รับรางวัลเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- จัดและดำเนินการโครงการทั้งในห้องเรียนและตามอาคารเรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2.3 ทำการย้ายระบบและติดตั้ง Software (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- จัดทำตารางเวลาอบรมสัมมนาครูผู้สอน (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการอบรม สัมมนา (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ และรับสมัครนักเรียนที่สนใจ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2.2 นำสื่อและวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนใช้ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2.3 ติดตามสังเกตการณ์ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 1.2 วิเคราะห์หนังสือในแต่ละรายวิชา (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 1.3 สำรวจ จำนวน ความต้องการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 1.2 สำรวจ จำนวน ความต้องการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2.2 นำสื่อและวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนใช้ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 1.4 วางแผนและปฏิบัติงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 1.4 ประชุมชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดการสัมมนาคณะกรรมการในฝ่าย (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 1.1 นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 1.3 ประชุมแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ขั้นตอนดำเนินการการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ติดตามสังเกตการใช้ห้องปฏิบัติการฯ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2 ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2 ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ติดตามสังเกตการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ห้องตัดต่อ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ติดต่อวิทยากร/กรรมการนักเรียน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในฝ่าย (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- 2.1.1 ระดับประถมศึกษา (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- 2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- การวิเคราะห์พัฒนาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินการ (วันที่ 11 ก.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 11 ก.ค. 2559)
- โครงการนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้กิจกรรม "มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง" (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ติดตามการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและทำบุญเทศกาลวันเข้าพรรษา (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- วันสถาปนานักบุญหลุยส์ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 ก.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน (วันที่ 18 ก.ค. 2559)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินการ (วันที่ 18 ก.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผล (วันที่ 18 ก.ค. 2559)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและครูทราบ (วันที่ 18 ก.ค. 2559)
- ตรวจสอบ ติดตามผล (วันที่ 20 ก.ค. 2559)
- ขั้นสรุปรายงาน ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 20 ก.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบติดตามปรเมิณผล (วันที่ 20 ก.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- แบบประเมินความพึงพอใจ (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบติดตามปรเมิณผล (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายอบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- 1.3 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- การทดสอบความถนัดทางการเรียน (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- ตั๊บลีกนักเรียนอิสลาม (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่ กำหนดไว้ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- นักเรียนแต่ละตึกเรียนส่งผลงานประกวดโครงการเพื่อรับรางวัล (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (กิจกรรมที่จัด) (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 2.1 ติดต่อประสานงานกับบริษัท ห้าง ร้านค้าต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 2.2 เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์ และนักเรียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมรณรงค์และการประกวดต่างๆ นักเรียนมีส่วนร่วม (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 3.1 ตรวจสอบจากรายงานการใช้งานประจำเดือน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 3.1 ตรวจสอบจากรายงานการใช้งานประจำเดือน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมครูในแผนกMLP (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 1.2 ติดต่อขอกำหนดการสอบจากมหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และสมัครทดสอบ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 3.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 2.2 นำสื่อและวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนใช้ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 2.3 ทำการย้ายระบบและติดตั้งยังห้องใหม่ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมคณะกรรมการในแผนก เพื่อวางแผนการจัดค่าย (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นสรุปรายงาน ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบติดตามปรเมิณผล (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นสรุปรายงาน ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 2.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- 2.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหา (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 12 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่ (วันที่ 12 ส.ค. 2559)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 12 ส.ค. 2559)
- สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (วันที่ 15 ส.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบติดตามปรเมิณผล (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- วันแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- ภูษาอาภรณ์ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทย (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- ขั้นสรุปรายงาน ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 21 ส.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการแข่งขัน (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- ครูสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษา (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- "Catholic Quality Education:An Australian Mode" (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมินผล (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- 3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมินผล (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- 3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- หลักสูตรการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการในสถานประกอบการ (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- ขั้นสรุปรายงาน ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- หลักสูตรการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการในสถานประกอบการ (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- ส่งผลการทดสอบแก่ผู้บริหาร ครูประจำชั้น นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ประชาสัมพันธ์และชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ดำเนินการจััดจำหน่ายบัตร/ติดต่อซื้อรางวัล/จับรางวัล/มอบรางวัล (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 3.ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 3.1 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและผู้ปกครอง (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 3.2 แบบประเมินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 4. สรุปผล (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 3.1 แบบทดสอบ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 3.2 แบบสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครู (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- สรุปผลและการติดตามผล (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 2.2 เอกสารประชาสัมพันธ์ และ เกียรติบัตร (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 2.1 ทุนการศึกษา (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 2.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 2.4 ตกแต่งเวที (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 2.5 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- จัดการสัมมนา (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- อบรมคณะครูฝ่่ายกิจการนักเรียน หัวข้อ"การดูแลและติดตามพฤติกรรมนักเรียน" วันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- สรุปการสัมมนา (วันที่ 4 ก.ย. 2559)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัมนาเพื่อปรับปรุง (วันที่ 4 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 8 ก.ย. 2559)
- 3.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- 2.1 ดำเนินการ (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- งาน MLP English Talent Show 2016 (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (วันที่ 17 ก.ย. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (วันที่ 17 ก.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- 1.3 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 20 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 20 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 22 ก.ย. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 22 ก.ย. 2559)
- กำหนดการแข่งขันกีฬาภาคตะวันออก ( วันสาร์ ) ครั้งที่ 10 (วันที่ 24 ก.ย. 2559)
- กำหนดการแข่งขันกีฬาภาคตะวันออก ( วันอาทิตย์) ครั้งที่ 10 (วันที่ 25 ก.ย. 2559)
- ประชุมอนุกรรมการงานแนะแนว (วันที่ 26 ก.ย. 2559)
- แต่งตั้ั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 26 ก.ย. 2559)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- จัดอบรมสัมมนา (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 2.1 อบรมสัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 2.1 ค่าวิทยากร (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 2.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 2.3 ค่าอุปกรณ์กิจกรรม (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนดสถานที่ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 3 ประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 3ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 3ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนดสถานที่ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 3.ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 4.สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 1.3 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- 1.3 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- 1.3 ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์และชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- 2.3 จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านกาแฟ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- 2.2 จัดทำร้านกาแฟ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- นักเรียนแต่ละระดับเริ่มเรียนเสริมตามกำหนดการ (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- เทคนิคส่งเสริมการอ่านด้วยวรรณกรรมแสนสนุก (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- นักเรียนเริ่มเรียนเสริมความรู้ (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- MLP Integrated Camp Day1 (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- สอบ Pre- Test ก่อนเริ่มโครงการ (วันที่ 11 ต.ค. 2559)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 11 ต.ค. 2559)
- MLP Integrated Camp Day2 (วันที่ 11 ต.ค. 2559)
- MLP Integrated Camp Day3 ณ Ripley (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- MLP Integrated Camp Day4 (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- MLP Integrated Camp Day5 (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- 2.1 จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม (วันที่ 18 ต.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (วันที่ 18 ต.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบติดตามปรเมิณผล (วันที่ 18 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดการแข่งขัน (วันที่ 20 ต.ค. 2559)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 20 ต.ค. 2559)
- เริ่มการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก (วันที่ 20 ต.ค. 2559)
- พิธีเปิดการแข่งขัน (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 ต.ค. 2559)
- พิธีปิดการแข่งขัน (วันที่ 22 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมคณะกรรมการในแผนก เพื่อวางแผนการจัดค่าย (วันที่ 31 ต.ค. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 31 ต.ค. 2559)
- 1.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 31 ต.ค. 2559)
- ครูแนะแนวติดต่อบุคลากร (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ประชุมอนุกรรมการงานแนะแนว (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ประชาสัมพันธ์และชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 1.1 ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- วางแผนดำเนินกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2.1 ดำเนินการทดสอบตามวัน และเวลาที่ศูนย์ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2.1 ดำเนินการทดสอบPreparation test ตามวัน และเวลาที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- กำหนดปฎิทินทำงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 3.ขั้นประเมิน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 4. สรุปผล (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นสรุปรายงาน ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- เข้าข่ายลูกเสือสำรองพักแรม ป.4 ณ ลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นตอนดำเนินการการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- เข้าค่ายวันแรก ค่ายวชิราวุธ ศรีราชา (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ประชุมชี้แจงคณะครูผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 4 สรุปผลและการติดตามผล (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 4 สรุปและรายงานผลดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2 ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ดำเนินงานจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ย. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ Day Camp ป.1 สวนพฤกษศาสตร์ (วันที่ 2 พ.ย. 2559)
- เข้าค่ายวันที่ 2 (วันที่ 2 พ.ย. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ Day Camp ป.2 สวนพฤกษศาสตร์ (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- เข้าค่ายวันที่ 2 (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- เข้าค่ายวันที่ 3 และกลับบ้าน (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- เข้าค่ายวันที่ 3 และกลับบ้าน (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- STEM - Nurturing 21st Century Classrooms (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสำรอง ป.3 (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- เข้าข่ายลูกเสือสำรองพักแรม ป.3 ณ สวนพฤษกศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- A practical ELT Workshop (วันที่ 5 พ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (กิจกรรมที่จัด) (วันที่ 7 พ.ย. 2559)
- 2.2 ประสานกับงานปกครองแต่ละระดับชั้นในการเชิญชวนขอรับบริจาค (วันที่ 7 พ.ย. 2559)
- 2.1 สำรวจโรงเรียนที่มีความจำเป็นและต้องการหนังสือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ (วันที่ 7 พ.ย. 2559)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินการ (วันที่ 7 พ.ย. 2559)
- 2.4 จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ห้องสมุดทุกระดับชั้น (วันที่ 10 พ.ย. 2559)
- โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล (วันที่ 11 พ.ย. 2559)
- โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล (วันที่ 11 พ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- 2.1 ดำเนินโครงการ (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- 2 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- 2.1 ค่ารถบัส และรถตู้ (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- ครูแนะแนว 4.0 : ทันเทรนด์โลก เทรนด์อาชีพ (วันที่ 17 พ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- อบรม SWIS (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- อบรม SWIS (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- อบรม SWIS (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- อบรม SWIS (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- อบรม SWIS (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- อบรม SWIS (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics Education (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics Education (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics Education (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics Education (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics Education (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics Education (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา ผลการดำเนินงาน (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- 3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัมนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 29 พ.ย. 2559)
- ค่ายเพื่อนมงฟอร์ตรั้งที่ 18 (วันที่ 29 พ.ย. 2559)
- โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง (วันที่ 30 พ.ย. 2559)
- โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง (วันที่ 30 พ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ครูแนะแนว ประชุมแนวทางการจัดงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 2.2 ประมวลผลและสรุปผลการทดสอบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 2.2 ประมวลผลและสรุปผลการทดสอบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนในแผนก (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 1.2 จัดทำรายชื่อผู้ที่เรียนMLP ที่จบชั้นม.3 (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 1.3 ตรวจรายชื่อของนักเรียน MLP (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 3.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 4. สรุปผล (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 2.2 ค่าที่พักและอาหาร (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 2.1 ค่าดำเนินการจัดงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 2.1 ค่าดำเนินการจัดงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 3.ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 4.สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมพิจารณาโครงการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมพิจารณาโครงการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล (ประถมต้น) (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- แข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2559 พิธีเปิด และพิธีปิด วันที่ 2 ธันวาคม 2559 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 8 ธ.ค. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 8 ธ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 15 ธ.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินโครงการ (วันที่ 15 ธ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบติดตามปรเมิณผล (วันที่ 15 ธ.ค. 2559)
- ครูผู้สอนภาษาจีน สัญชาติไทย (วันที่ 16 ธ.ค. 2559)
- นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา (วันที่ 18 ธ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 ธ.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินโครงการ (วันที่ 22 ธ.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- กำหนดการพิธีอวยพรวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ แด่ท่านผู้อำนยวการ คณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครู (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- กำหนดการงานพิธีฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวครู (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- ขั้นสรุปรายงาน ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 25 ธ.ค. 2559)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3.1 รายงานผลการทดสอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3.1 รายงานผลการทดสอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3.1 ประเมิน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3.1 ประเมิน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3.1 ประเมิน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3.1 ประเมิน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1.4 จัดทำวุฒิบัตร+ปกวุฒิบัตร (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบติดตามปรเมิณผล (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 2.3 ค่าอุปกรณ์กิจกรรม (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 2.4 ค่าเอกสารดำเนินการ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 2.1โล่เชิดชูเกียรตินักดนตรี (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 2.2 เกียรติบัตรนักดนตรี (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3.ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1.1 ศึกษาข้อมูลโปรแกรม SWIS Plus (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1.2 ประชุมร่วมกับคณะกรรมมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1.2 พิจารณาโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1.2 ประชุมพิจารณาโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 2.1 ดำเนินการจามโครงการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ครูแนะแนวประสานงานเตรียมสถานที่บุคลากร (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ แบบประเมินการนำไปใช้ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 2.3 ห้องสมุดแต่ละระดับชั้นคัดเลือกหนังสือและวารสารล่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับบริจาค (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- จัดกิจกรรมรณรงค์และการประกวดต่างๆ นักเรียนมีส่วนร่วม (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- ดำเนินการ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- ประชาสัมพันธ์และชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- ดำเนินการ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- ครูหัววิชาการระดับดำเนินงาน (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 3 ม.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 3 ม.ค. 2560)
- ติดตามการจัดกิจกรรม (วันที่ 4 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2560)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 ม.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 5 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2560)
- ขั้นสรุปรายงาน ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 5 ม.ค. 2560)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒน (วันที่ 6 ม.ค. 2560)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 6 ม.ค. 2560)
- ขั้นสรุปรายงาน ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 6 ม.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- ดำเนินการจััััััััััััดกิจกรรม (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัมนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัมนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- ประสานหน่วยงานที่จะไปดูงาน เตรียมของที่ระลึก อื่นๆ และศึกษาดูงาน (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- ระบบ Swis (วันที่ 19 ม.ค. 2560)
- การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบติดตามปรเมิณผล (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- ครูแนะแนวดำเนินงาน (วันที่ 24 ม.ค. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/ดำเนินการติดต่อผู้สนับสนุน (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- ครแนะแนวประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- ประชาสัมพันธ์และชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆจากการเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประชาสัมพันธ์ และนักเรียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประเมิน สรุปและรายงานผลดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลของโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 3.2 ประเมินและสรุปผลดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 3.2 ประเมินและสรุปผลดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ดำเนินกิจกรรมโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.1 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ขั้นสรุปรายงาน ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- สรุปการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 3ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 4 สรุปและรายงานผลดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 4 สรุปและรายงานผลดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 3ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- ขั้นตรวจสอบติดตามปรเมิณผล (วันที่ 6 ก.พ. 2560)
- กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 7 ก.พ. 2560)
- เรียนIntensive Course (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- เรียนIntensive Course (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- 2.4 นำสิ่งของไปบริจาค (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- 2.5 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- การใช้โปรแกรม GeoGebra กับการสอนคณิตศาสตร์ (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- ประเมิน สรุป และรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา ผลการดำเนินงาน (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 26 ก.พ. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 26 ก.พ. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 26 ก.พ. 2560)
- สรุป รายงานผล ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สรุปรูปเล่มรายงานผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- จัดทำรูปเล่ม/สรุปผลการดำเนินโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- สรุปผลและรายงานผล (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒน